15. november 2020:
Minkskandalen - er det straf- frit at bryde grundloven ? - er det straffrit at fortsætte en aktion, der er igangsat uden lovhjemmel, efter at man bliver klar over, at der ikke er lovhjemmel ? - Kan "hensig- ten helliger midlet" overtrum- fe lovgivningen ?

Efter min mening kan - og skal - der svares nej til disse tre spørgsmål. Jeg skal ikke trætte med at genopridse hændelsesforløbet her (det kan læses andre steder), men jeg mener, at sagen bør have store parlamentariske og juridiske konsekvenser. Som den, der "førte an", er det min opfattelse, at statsministeren står direkte til at blive indstillet for en rigsret. - Nuvel, der tales om at nedsætte en "parlamentarisk kommission" - noget helt nyt i dansk forvaltningsret - til at kulegrave sagsforløbet og ansvarsfordeling. Vi må jo afvente, hvad denne kommisskion kommer frem til. - Men hvis man semmenligner denne sag med de undersøgelser, der p.t. pågår for at klarlægge, om Inger Støjberg skal for en rigsret, forekommer denne mig betydelig mere klar. Statsministeren bør indstilles til en rigsret. Man kan ALDRIG lade "hensigten helliger midlet" være hævet over loven !
Læs mere
her, her, her,  og her

04. november 2020:
Trump er en skændsel

Den nuværende præsident for USA, Donald Trump, er en skændsel. Hvis man ikke har haft øjnene oppe for det tidligere, må alle have fået det nu med den opførsel, han udviser efter det amerikanske præsidentvalg i går. - Trump er ganske enkelt en skændsel, - for USA og for den frie verden og de idealer, denne hylder og forsøger at lære andre om: Demokrati, ærlighed og ordentlighed. Han er på ingen måde egnet til at være præsident for verdens største supermagt, - eller noget som helst andet for den sags skyld. Stupid, uærlig, uvidende, nedvurderende overfor andre, racist, facist, hadsk, splittende og opfordrende til vold. Med sin opførsel og sine udtalelser efter valget har han sidestillet USA med en bananrepublik. De amerikanere, der har stemt på ham, burde skamme sig og have en dårlig smag i munden. Det republikanske parti burde fjerne ham.

05. august 2020:
Man øver voldtægt modm vores by, - fratager byen sin identitet og historie.
Der er stort mdemokratisk problem

t fra, at de har "sovet i timen" - men mere forvaltningen. Nærmere betegnet Teknisk Forvaltning og i særlig grad personificeret ved en bestemt medarbejder i forvaltningen. Man har fjernet rosenbedene (bl.a. ved havnen og på Strandgårdshøj) og man har fjernet byvåbenet ved Vibæk. Og erstattet det med noget, der liger ukrudtsmarker.
Dette er sket uden hen syntagen til - uden tvivl også uden kendskab til - historierne om netop rosenbedene og byvåbenet.
Yderligere har man indført 3-timers parkering på havnen, - til stor gene for havnens erhvervsdrivende og øvrige aktører.. Harmen er stor, men ingen tør lægge sig ud med kommunen. Det er et stort demokratisk problem. - Hvor skal f.eks. de kuttere, der sejler med lystfiskere, og de skibe, der sejler med bl.a. nationalpark-turister, nu bede deres kunder om at parkere ?
Historien omk roserne og byvåbenet er kort fortalt følgende:
Roserne blev foræret til byen af rosengartner Rasmus Petersen, Glostrup, der var gammel Ebeltoft-dreng. Det var i 1951 i anledning af byens 650-års købstadsjubilæum.
Ved samme lejlighed forærede han også byen borgmesterkæden (en sådan havde man ikke haft tidligere). - I mappen med borgmesterkæden (der nu er på muséet) ligger der kopi af avisudklip fra dengang.
"Rosengartneren", som han her byen blev kaldt, forærede hvert år i en længere årrække byen en sending roser, der blev plantet mange steder. Det mest markante var langs Strandvejen hele vejen gennem byen, - men de måtte lade livet, da Strandvejen v´blev udvidet som følge af Mols-Liniens etablering. - Det blev der kompenseret for med plantning af roser andre steder i byen (langs Strandgårdshøj, Sygehushaven, ved Kirkegårdsvej, ved Erik Menveds Vej, Ved Havnevej og flere andre steder. - Byen blev kendt p.g.a. de mange roser og fik også tilnavnet "rosenbyen". eller "rosernes by".
Som en påskønnelse og tak for Rasmus Petersens veneration og gavmild overfor sin fødeby blev han i 1968 som  den 3. modtager tildelt hædersprisen "Lodvig" (indstiftet 1960) (Denne hæderspris er der måske heller ikke mange (om nogen ?) blandt byråd og forvaltning, der kender til ?)


Byvåbnet ved Vibæk blev etableret i forbindelse med byens 700-års købstadsjubilæum i 2001.
Forud for jubilæet have Ebeltoft Kommune stillet et pengebeløb til rådighed og opfordret foreninger og borgere m.v. til at indsende forslag til, hvordan man ville foreslå, at købstadsjubilæet blev markeret gennem hele jubilæumsåret. Det kunne være med "engangs-arrangementer" eller blivende, fysiske minder om jubilæet og på anden vis.
Det var Rotary, der foreslog etableringen af byvåbenet, der blev etableret, og Ebeltoft Kommune gav tilsagn om, at den fremtidige vedligeholdelse ville blive varetaget af kommunen. Der var faktisk også tale om evt. at etablere et tilsvarende byvåben ved den sydlige indkørsel til byen (fra Færgehavnen), men det blev ikke til noget.
Glas-kunstværket på Nytorv er et resultat af samme indhentning af forslag til markering af købstadsjubilæet (der blev afholdt en konkurrence, der blev vundet af Finn  Lynggaard).

Det er intet mindre end en skandale og udtryk for total mangel på respekt og anstændighed , at roser og byvåben nu er fjernet !
I den gamle Ebeltoft Kommune kunne man godt finde ud af at inddrage borgerne og foreningslivet  i "byens ve og vel". Et godt eksempel er tilblivelsen af Den Bevarende Lokalplan fra 1998.
Her bad Kommunen Handelsstandsforeningen, Håndværkerforeningen, Turistforeningen og Museumsforeningen om hver at udpege et medlem til et "udvalg", der skulle fastlægge bestemmelserne, der havde/har til formål at sikre midtbyen bevarelsen af det historiske og bygningsmæssigt korrekte særpræg, ægthed og identitet.
Udvalget arbejdede helt uden "kommunal indblanding". Kun kommunaldirektør Bent Christiansen deltog i møderne som tovholder, mens arkitekt Preben Fisker var tilknyttet som faglig konsulent (ekspert) og mødereferent.
Udvalget arbejdede meget seriøst - jeg husker ikke, om det var 2 eller 3 år, det tog at blive færdig, - inden udvalget kunne fremlægge et fuldt færdigt lokalplanforslag for Byrådet, der som bekendt enstemmigt vedtog det.
Den lange proces med foreningernes inddragelse sikrede et meget højt "ejerskab" til lokalplanen blandt byens borgere og erhvervsdrivende, med stor forståelse for netop den korrekte "vidligeholdelse" og "passen på" byen.
Lokalplanvedtagelsen medførte også nedsættelsen af et "bevaringsudvalg" (senere kaldt facadeudvalg) med repræsentanter fra de samme foreninger. Dette udvalg havde til opgave at tage stilling til ansøgninger om dispensationer fra Den Bevarende Lokalplans bestemmelser.
Siden kommunesammenlægningen i 2007 er Den Bevarende Lokalplan ikke blevet taget alvorligt aF hverken politikere eller embedsmænd/forvaltning. Der er så at sige blevet "skaltet og valtet" med lokalplanbestemmelserne, givet flere dispensationer og i særdeleshed er der set gennem fingre med overtrædelser. Derved er borgernes respekt for og "ejerskab" til lokalplanen forsvundet. Der kan findes mange grelle eksempler i byen, - værst er "Den Gamle Præstegård" ved Grønningen. Denne bygning har været fødested for to af byens landskendte/"berømte sønner": Arkitekt Hack Kampmann (1856-1920) og overfabrikmester, kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup (1692-1742) - jvfr. mindesten ved kirken. Benstrup var leder af orlogsværftet på Holmen i København og indførte nye og epokegørende skibsbygningsmetoder i Flåden.
Byrådets "seen gennem fingrene" med bygningens forfald - på en af de allervigtigste placeringer - er ganske enkelt en skandale.


Der er indført 3-timers parkering på Havnen, - til stor gene for alle andre erhvervsdrivende og øvrige aktører på Havnen, end lige netop de 3 virksomheder, der har bedt om det.  - Der har været indkaldt til møde om det, - men hvad nytter det, når man først får invitationen efter at mødet har været afholdt ? - Eksempelvis modtog Marineforeningen invitationen 4 dage efter mødets afholdelse ! - Er det god forvaltnings-skik ?


Og sådan kunne jeg komme med mange flere eksempler på den manglende forståelse og respekt for byen. "Når man mister noget - f.eks. fordi man er fattig - taber man andet og mere end blot det mistede" !

 

31. december 2020:
Urørt skov har også flere andre negative følgevirkninger.
Læserbrev i Danmarks Jægerforbunds magasin/ medlemsblad "Jæger", - i relation til nedenstående indlæg af 17. december:


Tak til John Christian Øholt for indlægget ”Urørt skov giver CO2-belastning” i Jæger nr. 1, 2021. Tak fordi du sætter fokus på emnet, der er meget vigtigt i forhold til bæredygtig dansk naturforvaltning.
Udover at urørt skov giver en øget CO2-belastning i forhold til skovbrug, har det også flere andre negative følgevirkninger. Det mindsker biodiversiteten, eksempelvis grundet manglende foryngelse af plantelivet, og - hvad der må være vigtigt for vi jægere – indebærer det pr. definition forbud mod jagt, og er således i direkte modstrid med Jægerforbundets motto: Merejagt og natur. At udlægge arealer til urørt skov er at indføre jagtforbud ad bagdøren.
Endelig har urørt skov stor samfundsøkonomisk negativ indvirkning. Skovejerne mister indtægten ved skovdrift og dertil yderligere muligheden for en ekstraindtægt i form af jagtleje.
Jeg vil derfor opfordre Danmarks Jægerforbund til gå imod udlægning af arealer til urørt skov og i stedet advokere for, at de pågældende arealer udlægges til naturnær skovdrift (ctr. traditionel skovdrift). Det vil være til gavn for naturen (flora og fauna), miljøet (mindsket CO2-udledning) og samfundsøkonomien. En gevinst for alle – eller en ”win-win situation”, som det kaldes på nydansk.

Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger.
Stenhøjevej 14, Femmøller,
8400 Ebeltoft.

17. december 2020:
Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljøminister Lea Vermelin bryster sig af ?
Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel af statsskovrider (P), Niels Juhl Bundgaard Jensen i "Maskin- bladet"
her.

11. oktober 2020:
Kritikerne af "Arne-pensionen" glemmer en vigtig detalje

Der er i aftes/nat indgået forlig mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte personer fra specifikke faggrupper.
Som borgerlistemand er jeg pr. definition "U-partipolitisk". Mit motto har altid været, at det ikke drejer sig om hvem, jeg samarbejder med, men hvad, jeg samarbejder om. Selvsagt møntet på lokalpolitik. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. ! Men det behøver jo ikke at være ensbetydende med, at jeg ikke også har holdninger til landspolitik. Uagtet, at jeg hører til på "den borgerlige fløj", har jeg sympati for indførelsen af den såkaldtev "Arne-pension". Og jeg synes, at kritikerne af den mangler et væsentligt element i deres kritik af ordningen: Nemlig, at de mennesker, der her typisk er tale om, har betalt skat fra den dag, de begyndte at arbejde, typisk omkring 16-års alderen. Hvorimod andre unge, der har studeret m.v. har modtaget statsstøtte i form af SU og andet indtil de var færdige med deres studier (og i mange tilfælde har anvendt en del heraf til café-besøg og lign.). Og måske også derefter, hvis de har valgt et fag, hvor det er vanskeligt at finde et job. For slet ikke at tale om de unge, der "på statens fregning" tager et "sabbat-år".
Altsammen betalt af staten, - bl.a. via de skatter de, der har arbejdet fra de var 16, har betalt.
Jeg "fik røde knopper", da jeg hørte den ny-konstituerede næstformand for De Radikale udtale, at det var "uansvarligt at sende folk, der godt kunne arbejde,  hjem på tidlig pension". Hvad i al verden bilder sådan en ung knøs (jeg havde nær skrevet "fløs" - undskyld) sig ind. Jeg har den allerstørste tvivl om, at unge Andreas Stenberg har været på det fysiske arbejdsmarked. Det fremgår i hvert fald ikke af hans cv. Hvordan kan han overhovedet udtale sig om, hvorvidt mennesker efter 41-44 år på det fysiske arbejdsmarken er nedslidte ? Totalt uden kendskab til virkelighedens verden. Overlegent og nedgørende !
Ingen kan få mig til at tro på, at personer, der føler sig friske og klar til flere år på arbejdsmarkedet vil sige farvel til en månedsløn på formentlig 25.000,- til 35.000,- kr. eller derover  for at gå ned på 13.500,- kr. før skat ! Det er en total nedvurdering af sine medborgere.
Ja, det er blot min mening til det.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net