Borgerlistens årsmøde, - tirsdag den 17. april, kl. 19.30 på Hotellet i Rønde.
Tirsdag den 17. april, kl. 19.30 inviterer Borgerlisten til årsmøde på Hotellet i Rønde.
Alle med bopæl i Syddjurs Kommune, der sympatiserer med Borgerlisten er veklkomne.

14.-10.-2011:
Budget 2012, 2. behandling:
Budgettet for 2012 blev endeligt godkendt ved byrådsmødet i aftes. - Læs min ordførertale ved 2. behandling her.

23.-09.-2011 :
Principiel debat om salg af havneparcellerne i Ebeltoft.
Ved byrådsmødet i aftes var der en intens og principiel debat om, hvorvidt man skulle tillade salg af parcellerne på havnen i Ebeltoft. - Jeg gik - naturligvis - imod dette forslag, der var rejst i Økonomiudvalget af Claus Wistoft (V) og Tommy Bøgehøj (C), støttet af Kai Pedersen (A).
Jeg havde et længere indlæg, hvor jeg argumenterede for, hvorfor man ikke skulle tillade salg af havneparcellerne, og glædeligvis lykkedes det at samle et flertal imod forslaget, - på tværs af grupperne. Bl.a. stemte de medlemmer af V-gruppen, der kommer fra det gamle Ebeltoft-byråd - og som kender forholdene - sammen med mig og altså imod deres gruppeformand, der havde rejst forslaget.
Det var meget glædeligt !
Se videoindslag med hele debatten
her.
(Der kommer først et kort indlæg om demenspolitik, før man kommer til debatten om havneparcellerne - desværre kan det ikek skilles ad).
 

23.-09.-2011:
Budget 2012, 1. behandling:
Budgetforslaget for budget 2012 var til 1. behandling ved byrådsmødet i aftes. - Læs min ordførertale her.

 

02.-09.-2011:
Kommunens budgetlægning intensiveres
Byrådet er i fuld gang med forhandlingerne om Syddjurs Kommunes budget for 2012. Byrådet har været samlet til budgetseminar den 26.-27. august og forhandlingerne fortsatte i går, torsdag den 1. september.
Vi er som politikerne er sat på en vanskelig opgave: Der skal findes 94 mill. kroner i enten besparelser eller ekstra indtægter, - eller en kombination heraf. Heri er indregnet en forudsætning om et anlægsbudget på 66. mill kr., hvilket naturligvis kan minimeres. Dog er et anlægsbudget på min. 33. mill. kr. nødvendigt for at udnytte muligheden for tildeling af såkaldte kvalitetsfonds-midler fra Staten. Men de resterende 33 mill. kr. kan faktisk også anses som nødvendige for at skabe udvikling og dermed fremgang.
De næste faser i budgetlægningen er, at byråds-gruppeformændene er indkaldt til nye forhandlinger mandag den 19. september, hvorefter det endelige forslag til budgettets 1. behandling udarbejdes ved Økonomiudvalgsmødet tirsdag den 20. september. Der er næppe tvivl om, at dette budgetforslag vil komme til at indeholde et større kassetræk, - også større, end godt vil være og større, end Borgerlisten umiddelbart kan være med til.
Offentligt budgetmøde
Det budgetforslag, som Økonomiudvalget når frem til, fremlægges ved et offentligt budgetmøde samme aften, tirsdag den 20. september kl. 19.00 på Højskolen på Kalø, Skovridervej 1, 8410 Rønde, - og jeg vil opfordre alle, der er interesserede i lokalsamfundets fremtid, til at deltage.
De videre forhandlinger
Økonomiudvalgets budgetforslag bliver 1. behandlet ved Byrådsmødet den 22. september, og derefter går de virkelig intense forhandlinger for alvor i gang frem til 2. behandlingen ved Byrådsmødet den 13. oktober.
Mærkesager
Borgerlisten vil deltage i disse forhandlinger med et åbent sind og en vilje til at opnå det bedst mulige resultat for kommunens borgere. Jeg vil kæmpe for investeringer, der kan skabe udvikling og effektiviseringsgevinster, og vi vil kæmpe imod serviceforringelser for borgerne, specielt på de udsatte områder børn, skoler, ældre og andre ikke-selvhjulpne borgere.

 

24.-06.-2011 :
"Vindmøllesagen" på byrådets bord i aftes

Ved byrådsmødet i aftes var "vindmøllesagen" på dagsordenen.
Læs min ordførertale her.
I afstemningen om at sende sagen tilbage var jeg alene om at stemme for ("ene men stærk"). Jeg bekendtgjorde derefter, at eftersom jeg ikke mente, at sagen burde behandles ved dette byrådsmøde - når vi nu ved, at der er en ny vindmøllebekendtgøreæse på vej fra Miljøministeriet - ja, så kunne jeg naturligvis hverken stemme for eller imod dagsordensforslagets indstilling.
Derved blev stemmefordelingen 13 for, 11 imod og 1, der undlod at stemme. - Det var dog et ændringsforslag, de rgik igennem, - så der bliver færre og lavere møller ved Skaføgaard, medens der skal en ny planproces til vedr. placeringerne ved Skiffard og Kærende.

20.-06.-2011:
Læs Borgerlistens nyhedsbrev, juni 2011 her:

NYHEDSBREV, JUNI 2011

19.-05.-2011:
Sager, jeg har spurgt ind til ved Økonomiudvalgsmødet i dag

 Ved Økonomiudvalgsmøde i dag har jeg:
a) bedt om, at vi ved næste Økonomiudvalægsmøde må få en redegørelse i relation til det brev, alle
     byrådsmedlemmer har modtaget fra Dagli' Brugsen, Thorsager, der anker over en langsommelig og
     mangelfuld sagsbehandling i forhold til ansøgning om byggetilladelse/placering.

b) foranlediget af en henvendelse fra handlende i Ebeltoft bedt om at få undersøgt, i henhold til hvilken
    lovgivning, de handlende i området har de liberale åbningstider, som er tilfældet, - og om de handlende
     i forhold hertil vil blive stillet ringere i henhold til den nye lukkelov (hvilket noget måske kiunne tyde på).

13.-05.-2011 :
Jeg er dybt rystet
- jeg kan IKKE gå ind for opførelse af et nyt rådhus til 150-200 mill. kr.

 Ved ØK-mødet den 12. maj blev noget overrasket - og rystet - over at høre, at der er flere i Byrådet (først og fremmest S-gruppen minus et enkelt medlem), der seriøst mener, at der skal opføres et nyt rådhus, - et byggeri, der vil beløbe sig til 150-200 mill. kr..
Nu har vi brugt de første 5½ år af denne kommunes levetid til at forsøge at bringe orden i kommunens økonomi. Det er så småt ved at være lykkedes, - til gengæld har serviceniveauet aldrig været lavt som nu, heller ikke ikke i nogen af de tidligere kommuner.
Det vil efter min bedste overbevisning være dybt uansvarligt at pålægge Kommunen - og dermed borgerne - an sådan anlægsudgift til et prestigeprojekt for Byrådets selv.
Den spirende bedring af økonomien bør efter min mening i stedet anvendes til at bringe serviceniveauet tilbage på et anstændigt niveau og til at få gennemført nogle af de mange andre påtrængende anlægsopgaver, der kan være med til at skabe udvikling i vores kommune.
Det bliver spændende at se, hvor flertallet ligger.

13.-05.-2011:
Så er jeg tilbage på banen igen.
 

Januar 2011:
Jeg har haft sygeorlov fra byrådsarbejdet siden medio november 2010.

I perioden siden da har Borgerlisten været repræsenteret af 1. suppleant Klaus Bertram Mikkelsen, der har beklædt de samme poster i Byrådet, som jeg selv har.

Det har han gjort rigtig godt.

Jeg træder i funktion igen den 1. maj 2011.

 

Se dagsordener og referater fra Byråds- og Udvalgsmøder her.

Se videoptagelser fra byrådsdebatterne her.

08.-09.-2011:
Borgerlisten er aktiv i forbindelse med Folketingsvalget
Som bekendt er der udskrevet valg til Folketinget til afholdelse torsdag den 15. september 2011.
Selvom Borgerlisten som lokalliste jo ikke opstiller til Folketingsvalget, er listen alligevel aktivt involveret i valget.
Syddjurs Kommunes valgsekretariat har udpeget mig og Borgerlistens 1. suppleant, Klaus Bertram Mikkelsen, som valgstyreformænd ved valgstederne i henholdsvis Ebeltoft og Rønde. Herudover er formanden for Borgerlistens koordinationsudvalg, Ole Brus Sørensen, udpeget som valgstyrer ved valgstedet i Knebel.
Endelig er følgende medlemmer af Borgerlistens koordinationsudvalg udpeget som reserve-tilforordnede vælgere: Søren Høg (valgstedet i Ebeltoft), Jens Søgaard, Margit Røgind og Axel Hempel (alle valgstedet i Knebel). Det vil sige, at de skal tiltræde i tilfælde af forfald blandt de først udpegede tilforordnede vælgere.
Fra Borgerlistens side betragter vi det som en stor tillidserklæring, at der er udpeget så mange af listens centrale personligheder,  og  ikke mindst at der er tildelt listen hele to valgstyreformands-poster.
Herudover repræsenterer Klaus Bertram Mikkelsen Borgerlisten i Syddjurs Kommunes ”borgerpanel” ved det store arrangement ”Demokratiets aften” (partiledernes afsluttende TV-debat) i koncerthuset, DR Byen, tirsdag den 13. september.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net