06. marts 2021:
Mette Frederiksen svigter danske skolebørn og unge for date med Netaniahu og Kurtz

Statsminister Mette Frederiksen har netop været i Israel fot at tale Covid-19 samarbejde med Israels premierminister benjamin Netanuaihu og Østrigs kansler Stefan Kurtz. Efter min bedste mening dybt kritisabelt på et tidspuinkt, hvor det er vigtigere end nogensinde at agere på den mistrivsel, som hersker blandt de ældste skoleelever og andre unge, der endnu ikke må komme i skole, herunder efterskoler, højskoler og andre ungdomsuddannelser. Og efter besøget skal statsministeren nu 4 dage i selvisolation, hvorved hun endnu en gang trækker forhandlingerne om en seriøs genåbning af det danske samfund, hvor det især handler om at få "samlet" børnene og de unge op". Sker det ikke i tide, kan det meget vel risikere at blive en meget dyrere regning at skulle betale, end den nuværende Corona-pris. - Alle Folketingets øvrige partier err da også ganske uforstående overfor, hvorfor denne rejse absolut skulle foretages lige nu, hvor der er så meget andet herhjemme, der er vigtigere. Og så med to af verdens mest kontroversielle statsledere.
Læs om de andre partiers holdninger
her.

26. februar 2021:
Hvor er logikken ?

Regeringen har præsenteret sit udspil for en lille genåbning af samfundet fra på mandag den 1. marts.
Jeg synes, at udspillet i høj grad mangler logik.  - Blandt andet må udvalgsvare- butikker på op til 5.000 m2 åbne fra på mandag. Men hvorfor i alverden må f.eks. en autoforhandl- er på måske 6, 8 eller 10.000 m2 ikke ? - HJvad er det for en yderligere frisiko, dette vil kunne medføre ?
Hvorfor har regeringen ikke bedt sundhedsmyndighederne undersøge konsekvenserne af at lade skoleeleverne fra 5. klasse og opefter komm e i skole igen ? - Er regeringen ligeglade med, at mange børn og unge mistrives af den lange isolation med risiko for at pådrage sig varige livsstilssygdomme ? Det burde veje tungere, end en usikker/teoretisk øget Covid19-smittespredning. Det er en stor fejl, at man ikke har bedt myndighederne regne på det. Så havde man da i det mindste haft et grundlag - eller alibi, iom man vil - for sin beslutning. Og hvorfor skal det fortsatte forbud mod at lade disse klassetrin komme tilbage i skolerne være landsdækkende ? - Hvorfor må eleverne på Samsø eller i Vestjylland ikke komme i gang igen, bare fordi der er stor smityte i Københavnsområdet ?
Hvorfor diskuterer man, om skoleskibet Georg Stage må sejle ud med x-antal elever. Hvis alle ombord testes negative umiddelbart inden afsejling, kan der vel ikke opstå risiko på en så isoleret enhed ? Hvis skibet søger havn - og det skal det naturligvis en gang imellem - kan man jo bare lade alle lynteste inden afsejling igen. Hvor svært kan de være ?
Samme forhold kan nævnes for edfterskoler og lignende.
HVOR ER LOGIKKEN ?

24. februar 2021:
Er der mon håb forude ? - Slaget om strengt beskytte områder ruller videre i EU

Medlemslandene i NADEG-ekspertgruppe gør fælles front imod EU-Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder. Intet land støtter tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, og understreger, at beslutningerne skal træffes nationalt.
Læs mere
her.

10. februar 2021:
"En tikkende bombe"

Forsvarsminister Trine Bramsen har lagt sig ud med Forsvarets organisationer og udgør, efter min mening, en tikkende bombe, såvel overfor Forsvarets personel som i forhold til ttroværdighed blandt vores allierede og sam- arbejdspartnere på forsvarsom- rådet.
Situationen er opstået som følge af, at ministeren har besluttet, at forsvars- chefen ikke længere skal hedde forsvarschef, men i stedet styrelseschef for Forsvaret. Det vil sige, at Forsvarschefen bliver degraderet til at være på linie med "almindelige styrel- seschefer".
Desuden har ministeren insisteret på at sidde med ved bordet - som "anstandsdame - ved et interview, som Ritzau gerne ville have med Forsvarschefen. Det vil sige, at hun ville overvære - og velsagtens ved sin tiklstedeværelse påvirke - hvad Forsvarschefen udtalte sig om. Uhørt umyndig- gørelse af en højt betroet medarbejder !
Hvis ministeren ikke har tillid til forsvarschef, bør hun udskifte vedkommende. Det er mere regulært.
Alt dette har fået alle Forsvarets organisationer til at protestere i hidtil uset grad og omfang. Fra officersforeninger til korporal- & konstabelforeninger. På tværs af alle værnene.
Det er en yderst uholdbar og alvorlig situation, når ministeren ikke nyder tillid blandt de soldater, hun skal sende - og har sendt - i krig !

Hvad bliver mon det næste ? - Skal Rigspolitichefen n u også til at hedde Styrelseschef for Rigs-politiet ?
Den her bliver svær at rette op på, Trine Bramsen ! - Læs også mere
her.

22. januar 2021:
"EU-kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur ...."

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
Læs mer
e her

20. januar 2021:
Miljøminister Lea Vermelin lægger op til jagtforbud i de nye naturnationalparker

I forbindelse med at undgå fEU-orbud mod jagt og lystfiskeri i bl.a. § 22-områderne, jvfr. nedenstående "artikler", er det kommet frem, at miljøminister Lea Vermelin i lovforslag om de nye naturnationalparker også lægger op til jagtforbud i disse.
Læs nærmere herom i kommentar på Jægerforbundets hjemmeside
her.
Man må uvilkårligt spørge sig selv, om  jagtens egen minister i virkeligheden er en af jagtens største modstandere ?

17. december 2020:

Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljø- ministeren bryster sig af ? - Er der reelt tale om en ny "mink-gate" ?
Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel i "Maskinbladet"
her.

 
07. august 2021:
Den usleste og fejeste regering, Danmark nogensinde har haft.
Ja, det er hårde ord; ikke desto mindre mener jeg det. Mens andre lande har sørget for at bringe de afghanere, der har hjulpet deres ambassader og militære styrker i Afghanistan, i sikkerhed, har Danmark afvist at hjælpe de, der har hjulpet danmskerne.
30. juni 2021:
Læserbrev "Hvor er logikken ?"

Vi er plaget af "kolorte-fluer" (undskyld udtrykket, men det er det, det er), og har derfor sendt læserbrev til Aarhus Stiftstidende, Adresseavisen Syddjurs og Ebeltoft Folketidende, der alle har bragt det i fine opsætninger. - Læs det
her.

23. marts 2021:
Illoyalt, egoistisk og populistisk
Ja, det er min mening om Britt Bagers skift fra Venstre til Konservative. I begrundelsen for sit skift siger Bager bl.a., at hun er utilfreds med at V ikke var med i politiforliget (det er jeg også), men det klinger noget hult, eftersom Bager jo er kendt for sit tætte forhold til Støjberg, - og det var netop Støjberg, der gtrak V ud af forliget. - Hyklerisk, egoistisk og populistisk.´!

10. marts 2021:

Oplæggene til jagtforbud i beskyttede naturområder - Taler miljømi- nisteren med to tunger ?
Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere
her

29. januar 2021:
Så nyttede det måske alligevel lidt ..... ?

Miljøminister Lea Vermelin siger nu, at EU ikke kan forbyde jagt på dansk jord.
Efter længere tids tavshed er miljøminister Lea Vermelin nu "kommet ud af busken" og har udtalt sig om det forslag til EU-vejledning vedr. særligt beskyttede naturområder, der har vakt stor vrede og bestyrtelse i danske jægerkredse,.
Det er naturligvis ikke m min/vores henvendelse til ministeren, der alene er årsag hertil, men måske har henvendelsen - og især den kommunikation, den har medført med andre folketingspolitikere - alligevel haft en vis indflydelse. Selvsagt sammen med alle de andre henvendelser, ministeren har fået, - først og fremmest naturligvis fra Danmarks Jægerforbund.
Læs mere
her.
Danmarks Jægerforbund har samtidig interviewet en række af folketingets miljøordførere om deres holdning til spørgsmålet.  - Se deres svar her.

Så "mangler vi bare" at få argumenteret miljøministerens lovforslag om jagtforbud i de nye naturnationalparker væk som den usaglighed,  det er udtryk for ! -og at undgå yderligere udlægninger til urørt skov, men i stedet til naturnær skovdrift.
19. januar 2021:
EU-oplægget om forbud mod jagt og fiskeri i særlige områder -  Positive tilkendegivelser fra andre MF'ere

Udover den nedenstående redegørelse, som MF Mette Gjerskov (S) har taget sig tid til at sende os, har vi også modtaget mere kortfattede, positive tilkendegivelser fra andre af de folketingsmedlemmer, der modtog kopi af vores mail til miljøministeren. Det gælder Anni Mathiesen (V), Malte Larsen (SF) og Torsten Danielsen (V), - der alle lover at arbejde for sagen. - Tak for det !

13. januar 2021:
MF Mette Gjerskov (S) svarer på den modtagne kopi af brevet til miljøministeren,  og jeg har svaret tilbage til Mette Gjerskov, - således (læs nedefra, Mette Gjerskovs mail først og derefter vort svar:


Vores svar på Mette Gjerskovs mail:
Kære Mette Gjerskov, - og øvrige i cc:
Mange tak for din mail, - og tak fordi du har taget dig tid til at at svare os og forsøgt at forklare "den dybere mening".
Som naturbrugere og -bidragydere med fysiske og praktiske naturforbedrende tiltag er vi selvsagt kun interesserede i og positive overfor mere, bedre og beskyttet natur.
Men at sammenligne jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift forekommer os absurd.
Det eneste, vi beder om, er at ordene "jagt og fiskeri" tages ud af teksten i vejledningen.
Må vi i stilhed gøre opmærksom på, at der er flere andre fritidsaktiviteter, der er betydeligt mere forstyrrende for naturen, end jagt og fiskeri, og som det derfor ville være mere naturligt at nævnte i vejledningen. Eksempelvis mountainbike-kørsel, der ofte foregår udenfor de afmærkede ruter, også om natten. Midt i vildtets yngleområder og -perioder. Dette ikke ment som et "angreb" på mountainbike-kørslen, blot som eksempel på, hvor usagligt det er specifikt at nævne jagt og fiskeri, - sidestillet med minedrift.
Der er ikke (mange) andre end netop jægerne og lystfiskerne, der fysisk og praktisk bidrager til naturforbedringer, - og endog betaler for vores fritidsinteresse i form af jagt- og fisketegn. Alle andre brugere er "gratister".
Vi håber, at du - og I allesammen - har forståelse for vores bekymring og vil hjælpe med at få taget ordene "jagt og fiskeri" ud af teksten i vejledningen. Vi drister os til at sige "På forhånd tak" !
Undskyld, hvis jeg virker lidt kortfattet, men jeg er på vej ud af døren for at rejse til København.
Bedste hilsener og god week-end til Jer alle.
p.v.a.
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Mette Gjerskovs mail til os:
Kære Jørgen – og Elsegaarde Jagtforening
Tak for din mail om fremtidig jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det er tydeligt, at mange er både bekymrede og forvirrede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt mere klarhed med denne mail.
Jeg tror, at dele af bekymringerne bygger på en misforståelse. Der er nemlig ikke tale om nye generelle regler for Natura 2000 områder. Derimod handler det om, at vi i fællesskab med EU er ved at se på nye veje til bedre beskyttelse af natur og biodiversitet.
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiversitetsstrategi og EU-Kommissionen arbejder hårdt og ambitiøst med at gennemføre strategien. Strategien lægger op til, at vi beskytter naturen bedre og med nye mål. De nye målsætninger er bl.a., at vi samlet set i EU skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede områder’, herunder 10 pct., der skal være ’strengt beskyttede’ naturområder. Altså 10 pct. strengt beskyttede områder, og derudover endnu 20 pct., som skal være beskyttede. Den ambition er vi fra dansk side meget enige i.
Imidlertid er de nærmere kriterier for, hvordan vi skal udpege mere beskyttet og strengt beskyttet natur endnu ikke fastlagt. Her vil jeg gerne understrege, at Natura 2000 områder fx ikke nødvendigvis falder under kategorien ’strengt beskyttede områder’. Kommissionen har lavet et udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede områder. Det er de udkast, som jeg kan forstå, at du er bekymret over vil begrænse jagt og fiskeri. Det er korrekt, at der er en formulering om, at der ikke bør være forstyrrende aktiviteter som f.eks. jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder. Vejledningerne er dog ikke endelige, og vil blive drøftet i løbet af 2021.
Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det allerede i dag, hvor vi har naturområder, hvor jagt og fiskeri er tilladt. Vi har også områder, hvor det er begrænset – ja, vi har endda naturområder, hvor mennesker slet ikke må færdes i hele eller dele af året af hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså systemet, kunne man sige.
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de nye regler kommer til at vedrøre privatejede arealer, vil det ske efter de almindelige spilleregler. Altså med høringer, eventuelle kompensationer osv., inden udpegning eller ny regulering af konkrete områder. Det kommer vejledningen ikke til at ændre på.
Til sidst er det også vigtigt at sige, at en vejledning ikke er juridisk bindende regler. Vejledninger vil dog typisk blive opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal beskytte vores natur mere end i dag. Det er helt nødvendigt for biodiversiteten. Men områderne besluttes af os selv, og derfor handler det ikke bare om at tage Natura 2000 områderne under ét og forbyde jagt og fiskeri.

Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Bedste hilsner
Mette

Afsender:
Mette Gjerskov
MF, Socialdemokratiet, fhv. minister
Ordfører for verdensmål og miljø
Valgt: Roskilde og Sjællandsregionen

13. januar 2021:
Risiko for EU-forbud mod jagt, fiskeri ogh skovbrug i Natura 2000-områder

Jeg har i dag - på vegne af Elsegaarde Jagtforening - skrevet således til miljøminioster Lea Vermelin, - med kopi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og alle medlemmer af Folketingets Europaudvalg:

Miljøminister
fr. Lea Vermelin.
Miljøministeriet;
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Kære miljøminister Lea Vermelin, - med cc: til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og medlemmerne af Folketingets Eutopaudvalg

Undskyld, at vi som en ganske almindelig lille jagtforening tillader os at ulejlige Jer i Jeres travle hverdag. Men dette ligger os stærkt på sinde.
I overmorgen, den 15. januar d.å., skal Eu-kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi efter forlydender behandles i kommissionen. En vejledning, der - hvis den vedtages i sin nuværende udformning - vil medføre forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i blandt andet danske Natura 2000-områder samt flere andre danske områder og biotoper, herunder privatejede.
Vi er naturligvis velvidende om, at Danmarks Jægerforbund for længe siden har afgivet et seriøst og fuldgyldigt høringssvar, som vi selvsagt bakke 100 % op om. Vi synes blot, at vi som en lille forening af ganske almindelige jægere med interesse for den danske natur og dens vilkår vil udtrykke håbet om, at du som jagtens minister - vores minister - vil gå imod vejledningens indbyggede forbud mod jagt og fiskeri (og skovbrug) i de pågældende områder.
Vi håber inderligt, at du vil påpege jagt som en både vigtig og nødvendig del af dansk naturforvaltning. - Jagt og naturforvaltning er ikke hinandens modsætninger. Det er tvært imod to sider af samme sag, - "hånd i hånd".
Hvis vejledningen vedtages i sin nuværende udformning - og dermed medfører forbud mod jagt og fiskeri - vil vi føle det som en hån mod og manglende anerkendelse af alle de naturforbedrende tiltag, vi fysisk og praktisk har udført i mange år. Vi vil rent ud sagt føle os svigtede.
Med venlig hilsen
Elsegaarde jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net