Jørgen Brøgger
Stenhøjevej 14
Femmøller
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 25 38
Mobil 40 35 22 11
e-mail: jb@joergen-broegger.dk
www.joergen-broegger.dk


 

26. juni 2017

 
Syddjurs Kommune.
Byrådet.
Rådhuset,
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft.
 
 
Vedr.: Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 403 for centerområde ved Den Ny Maltfabrik.
 
Byrådet har sendt ovenstående lokalplanforslag i offentlig høring. Tillykke med det !
Der er ingen tvivl om, at Den Ny Maltfabrik vil blive en gevinst for byen. Dog er der nogle få punkter, der bør ændres inden endelig vedtagelse af lokalplanen, således at intentionerne om tilpasning til Ebeltofts gamle, historiske bymidte skal sikres.
 
 
Jeg skal derfor komme med følgende indsigelser:
 
Ad § 7, stk. 7.9 og 7.10, materialer:


Iflg. stk. 7.9. ”skal eksist. facader som udgangspunkt stå i oprindelige materialer og overflader.”
 
Dette forekommer at være i strid med lokalplan 177, Den Bevarende Lokalplan for Ebeltoft bymidte, § 7, stk. 7. 1, der siger, at ydervægge skal være pudsede eller vandskurede teglstensmure.
Iflg. samme § kan der til udhuse, detaljer og mindre bygningsdeleefter særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde tillades andre materialer, såfremt udformning og materiale tilpasses den arkitekto- niske helhed.
 
Iflg. lokalplanforslagets redegørelsesdel side 24 – forhold til anden planlægning – er lokalplan 177 fortsat gældende for området, dog således at § 6, stk. 1 og 2 om bebyggelsesprocent m.v. fortrænges ved endelig vedtagelse af lokalplanforslag n r. 403.
 
Altså er lokalplan 177, § 7 om bebyggelsens ydre fremtræden stadig gældende, og lokalplan 177 går således på dette punkt forud for lokalplan 403.
 
Derfor skal deri hvert enkelt tilfælde ske en konkret vurdering, såfremt der til udhuse, detaljer og mindre bygningsdele skal dispenseres for afvigende materialevalg i forhold til pudsede eller vandskurede teglstensmure.
De i stk. 7.10 nævnte materialemuligheder er dermed i modstrid med lokalplan 177 og skal derfor udtages af lokalplanforslaget.
Der kan ikke på denne måde ske en ”automatisk”/generel dispensation til anvendelse af sådanne materialer. Det skal i givet fald bero på en konkret individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
En fastholdelse af stk. 7.10 vil kunne medføre præcedens, hvorefter man ved andre, fremtidige  lokalplanforslag vil kunne omgå Den Bevarende Lokalplan ”ad bagvejen” ved indføjelse af konkrete materialemuligheder, der er i modstrid med lokalplan 177.
 
Tilsvarende kan der slet ikke gives dispensation til fravigelse af kravet om pudsede eller vandsku- rede teglstensvægge til større bygningspartier eller hele bygninger.
 
 
Ad § 7, stk. 7.11, 7.12 og 7.13:
 
Bestemmelsen i stk. 7.11 om, at tage på eksisterende bygninger kan udføres med uglaserede, røde teglsten … o.s.v. er i modstrid med bestemmelsen i Lokalplan 177, § 7, stk. 7.1., der siger, at tage skal være symmetriske sadeltage med 40-55o taghældning og skal med røde vingetegl i middel- format.
 
Ordet kan i lokalplanforslaget skal derfor ændres til skal, ligesom der skal indføjes en bestemmelse om, at tage skal være symmetriske sadeltage med 40-55o taghældning.
 
Afsnittet om, at der kan anvendes metal-/stålplader … o.s.v. må udtages af lokalplanforslaget, da det er i modstrid med bestemmelserne om, at tage skal tækkes med vingetegl, - og at evt. dispensa- tioner herfra skal ske efter en konkret individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.
 
Stk. 7.12 og 7.13 må udtages af lokalplanforslaget af samme årsager og med samme begrundelse.
 
 
Yderligere bemærkninger:
 
Byrådet bør ved endelig vedtagelse af lokalplanforslag 403 være sig bevidst om tidligere restriktive krav i henhold til Lokalplan 177 i forbindelse med givne byggetilladelser i den gamle bydel, - set i forhold til ligeretsbestemmelserne
Som de mest oplagte/aktuelle tilfælde i naboområdet til nærværende lokalplanområde skal blot nævntes bebyggelsen ved ”Smuglerstien” samt supermarkedet Aldi, - hvor der netop blev krævet pudsede/vandskurede teglstensydervægge samt sadeltage, tækket med vingetegl.
 
Såfremt Byrådet måtte beslutte at vedtage Lokalplanforslag 403 endeligt uden ændringer som ovenfor anført, skal der næppe megen fantasi til at forestille sig hvilke krav, Byrådet/kommunen efterfølgende kan risikere at blive mødt med.
 
 
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger.
Stenhøjevej 14,
Femmøller,
8400 Ebeltoft
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net