Volanders vildfarelse

Nedenstående er bragt som læserbrev i Adresseavisen Syddjurs, Lokalavisen Kalø Vig og Ebeltoft Folketidende den 15. november 2006 :

Volanders vildfarelse.
Rosenholms borgmester, Richard Volander, har nu to gange gennem de seneste uger her i avisen udtalt, at årsagen til de budgetproblemer, den nye Syddjurs Kommune har, blandt andet skulle skyldes, at Ebeltoft Kommune har levet over evne/ikke sat tæring efter næring. Der kan derfor synes at være behov for at bringe ham og læsere, der eventuelt måtte tro ham, ud af denne vildfarelse.
For det første betyder det at leve over evne, at man bruger flere penge, end man har. Det har Ebeltoft ikke gjort. Det er rigtigt, at der i vort driftsbudget for 2006 er 3,8 mill. kr. – ud af samlede driftsudgifter på 537 mill. kr., – der ikke er finansieret af skatteindtægter, men derimod af andre indtægter; nemlig salg af fast ejendom. De indtægter, vi har fra salg af fast ejendom, er dog langt større end disse 3,8 mill., hvorfor årsregnskabet for 2006 også vil udvise et overskud.
Hvis Ebeltoft Kommune ved sin budgetlægning for 2006 i stedet for at anvende sin aktuelle skatteprocent havde anvendt gennemsnittet af skatteprocenterne i de fire kommuner, der nu skal lægges sammen, ville vi have haft en merindtægt på 17 mill. kr.
Den skattestigning, Ebeltoft Kommunes borgere nu præsenteres for, er højere end gennemsnittet af de fire kommuners skattepocenter, idet der også er nogle hidtidige amtsskatter, der lægges over på kommunerne. Det betyder, at Ebeltoft Kommune i forhold til sit driftsbudget bringer et overskud på over 17 mill. kr. med ind i fællesskabet. Det kan vel næppe siges at være så helt ringe endda.
Den nye Syddjurs Kommunes driftsbudget indeholder en post på 37 mill. kr.til renter og afdrag på lån. Det kan i den forbindelse være på sin plads at gøre opmærksom på, at Rosenholm Kommune er den af de fire nuværende kommuner, der har den højeste gæld pr. indbygger. Dobbelt så stor som den gæld, Ebeltoft Kommune har pr. indbygger. Hvis Rosenholm havde været lige så tilbageholdende med at gældsætte kommunen som Ebeltoft, så ville posten til renter og afdrag i det nye fællesbudget ikke have været oppe i denne størrelsesorden. Nogle af pengene ville i stedet kunne have været brugt til at sikre et bedre serviceniveau for borgerne.
Set i lyset af, at Ebeltoft er den af de fire gamle kommuner, der har den laveste skatteprocent, den laveste gæld pr. indbygger og det højeste serviceniveau, kunne der synes at være grundlag for, at Volander burde se lidt indad og begrænse sin selvforherligelse.
Slutteligt skal for god ordens skyld bemærkes, at jeg finder den debat, der har været ført om dette emne, lidet konstruktiv, hvorfor eventuelle reaktioner på dette indlæg ikke vil blive besvaret.

Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
Borgmester, Ebeltoft


 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net