Byrådsflertallet fastholder ønsket om mageskifte uden offentligt udbud i sagen om privat boligbyggeri på 'Den Kommunale Halvø'

Sagen om privat boligbyggeri på 'Den Kommunale Halvø' fortsætter. - Statsforvaltningen har bedt om en redegørelse fra Kommunen, og denne skulle behandles på byrådsmødet her til aften.

Jeg anførte, at en fastholdelse af ønsket om mageskifte reelt er et udtryk for, at det er dette, byrådet agter at gennemføre, og at den stedfundne offentlighedsfase om 'masterplanen' derfor har været en ren skueproces, da Byrådet ikke har haft mulighed for at forholde sig til de mange høringssvar, der er indkommet i perioden, ligesom jeg mener, at en fastholdelse vil gøre den fremtidige planproces til en tilsvarende skueproces, - fordi det hele reelt er besluttet på forhånd.
Jeg stillede derfor forslag om, at vi i stedet skulle skrive til Statsforvaltningen, at vi trak vor anmodning om mageskifte uden offentligt udbud tilbage. Afstemningen herom tabte jeg forudsigeligt. Jeg stemte ligeledes imod udkastet til høringssvar og forlangte derefter at få nedenstående mindretalsudtalelse medsendt til Statsforvaltningen :


'BORGERLISTERNE I SYDDJURS BYRÅD
c/o Jørgen Brøgger
Stenhøjevej 14
Femmøller
8400 Ebeltoft
Tlf. : 86 36 25 38
Mobil : 40 35 22 11
e-mail : jb@joergen-broegger.dk


22. november 2007


Statsforvaltningen Midtjylland.
St. Blichersvej 6,
Postboks 151,
6950 Ringkøbing.Vedr.: Statsforvaltningens j.nr. 2007/614/53, - Statsforvaltningens afgørelse om Syddjurs Kommunes fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte .

Syddjurs Kommunes byråd har ved byrådsmøde d.d. vedtaget svarskrivelse til Statsforvaltningen i henhold til Statsforvaltningens skrivelse af 20. september 2007.
Borgerlisterne i Syddjurs Byråd har ved sagens behandling stemt imod skrivelsen og ønsker derfor medsendt nærværende

MINDRETALSUDTALELSE

Generelt :
skal indledningsvis oplyses, at Borgerlisterne ved sagens behandling i Byrådet stillede forslag om, at anmodningen om mageskifte uden udbud – skulle trækkes tilbage.
Baggrunden herfor var, at vi finder, at det ville have været korrekt, hvis Byrådet havde behandlet resultatet af offentlighedsfasen om masterplanen inden man vedtog at fastholde ønsket om mageskifte.
Ved at fastholde ønsket om mageskifte ”kortslutter” man efter Borgerlisternes opfattelse hele processen, idet en fastholdelse af ønsket er udtryk for, at det er dette, Byrådet vil.
I offentlighedsfasen er der indkommet mange høringssvar, således :
• Fra 10 foreninger, der alle er
kritiske overfor masterplanen og/eller er
imod boliger på ”Den Kommunale Halvø”,
• 8 foreninger/institutioner har udarbejdet
oplæg til en alternativ masterplan, der
tager udgangspunkt i de aktiviteter og
værdier, der allerede findes på havnen.
Havneforeningernes oplæg er uforeneligt
med Schmidt, Hammer og Lassen’s
masterplan,
• 67 høringssvar fra privatpersoner
fremfører kritik af masterplanen og/eller
er imod privat boligbyggeri på ”Den
Kommunale Halvø,
• 7 privatpersoner accepterer masterplanen
og opførelse af privat boligbyggeri på
Den Kommunale Halvø,
• 1 privatpersonfremfører argumenter både
for og imod
• 8 høringssvar omhandler andre emner
• Der er modtaget 2.340 underskrifter med
protest mod privat boligbyggeri på Den
Kommunale Halvø (heraf 89 % med både navn
og adresse),
• Der er modtaget 126 underskrifter, der
bakker op om masterplanen (heraf 25 % med
både navn og adresse).

Byrådet har ikke haft mulighed for at forholde sig til disse høringssvar inden beslutningen om at fastholde ønsket om mageskifte. – Efter Borgerlisternes opfattelse har Byrådsflertallet derved gjort den stedfundne høringsfase til en skueproces.

Konkrete bemærkninger til det af Byrådet vedtagne høringssvar :

På side 1, 1. afsnit under ”Plangrundlag” skriver Byrådet (citat): ”Indledningsvist skal byrådet naturligvis beklage, hvis kommunen har givet statsforvaltningen den opfattelse, at masterplanen er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag” (citat slut).
Efter Borgerlisternes opfattelse burde der have stået ”Indledningsvis beklager Byrådet at have givet Statsforvaltningen den opfattelse …” – altså i overensstemmelse med fakta.

På side 2 skrives i 2. afsnit, at området vedrører byens fiskerihavn og et erhvervsområde med tømmerhandel.
For god ordens skyld skal oplyses, at området rummer adskillige erhvervsvirksomheder udover den nævnte tømmerhandel, samt et antal foreningsklubhuse m.v..
For god ordens skyld skal endvidere bemærkes, at lokalplan 245 for Fiskerihavnen har karakter af en bevarende lokalplan.

I 4. afsnit på side 2 nævnes, hvordan opførelse af privat boligbyggeri på Den Kommunale Halvø forholder sig til den eksisterende planlægning. – Dette forhold ”sløres” dog efter Borgerlisternes opfattelse, blandt andet ved bemærkningen om, at Masterplanens kulturbygning og skulpturpark ikke er i henhold til lokalplan 204, men ikke i modstrid med kommuneplantillægget.
Efter Borgerlisternes opfattelse burde der anstændigvis have været anført rent ud, at hverken lokalplan 204 eller kommuneplantillæg 236 giver mulighed for opførelse af boligbyggeri på Den Kommunale Halvø, ligesom det burde have været præciseret, at kommuneplantillæg 236, der er udarbejdet senere end lokalplan 204 – med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan – slet ikke giver mulighed for bebyggelse overhovedet på den sydlige del af Den Kommunale Halvø, - altså der, hvor Schmidt, Hammer og Lassen ønsker at opføre privat boligbyggeri.

Afsluttende skal Borgerlisterne anføre, at det med Byrådets ønske om at fastholde ønsket om mageskifte uden offentligt udbud er klarlagt, at det er dette, Byrådet agter at gennemføre. Hvis ønsket efterkommes, bliver det fremtidige planarbejde med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan en ren skueproces, da beslutningen jo så reelt allerede er truffet. Man vil derfor næppe heller komme til at opleve ret megen borger-reaktion på disse planer, da det jo allerede med den manglende behandling af høringssvarene vedrørende masterplanen inden Byrådets stillingtagen til svarskrivelsen til Statsforvaltningen klart er tilkendegivet, at det hele er een stor skueproces.

Borgerlisterne i Syddjurs Byråd skal derfor indtrængende – og i demokratiets og anstændighedens navn – opfordre Statsforvaltningen til at trække den allerede givne tilladelse til mageskiftet tilbage.

Såfremt Statsforvaltningen måtte ønske yderligere oplysninger står vi selvsagt til rådighed herfor.


Med venlig hilsen
Borgerlisterne i Syddjurs Byråd
På gruppens vegne

Jørgen Brøgger

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net