Aktuelt i Byrådet, - nyhedsbrev april.

Aktuelt i Byrådet.
 
Det nye byråd er kommet rimeligt godt ”fra start”. Der synes at være en bedre ”ånd”, - med mere vilje til at tingene skal løses, og ikke så ”opgivende” som i det tidligere, selvom Socialdemokraterne indimellem godt kan virke lidt ”fodslæbende”. På det seneste synes der også at være en begyndende tendens til ideologiske blokdannelser, hvilket på ingen måde vil være godt med de udfordringer, vi står overfor. Det må derfor være især Borgerlistens opgave at forsøge at forene fløjene til et fornuftigt og pragmatisk samarbejde, hvor det skal være resultaterne, der skal tælle, - til fælles gavn for lokalsamfundet.
 
Ingen er vel i tvivl om, at den altoverskyggende udfordring er kommunens økonomi og budgetlægningen for 2011. Allerede inden vi er gået i gang med budgetlægningen har vi en stor opgave, der skal løses:  Vi har ”skubbet” en ufinancieret gæld på 39 mill. kr. ”foran os”. Dette beløb skal findes, inden vi kan gå i gang med de øvrige besparelser, som uden tvivl også bliver nødvendige.
Meget afhænger dog af den aftale vedr. kommunernes økonomi, som Regeringen og KL når frem til. Hvis de overhovedet når frem til en aftale. Sjældent har det været så uvist, som i år.
Regeringen har som bekendt bebudet en ”nul-løsning”, hvilket i realiteten vil være en ”minus-løsning”, da der i såfald ikke vil være mulighed for at finansiere den vækst, der er en følge af den almindelige demografiske udvikling.
At vi de seneste 3 år har haft underskud i størrelsesordenen 70-100 mill. kr. årligt gør ikke opgaven nemmere, og en ting er i hvert fald sikkert: Vi kan ikke blive ved at spare for at nå de økonomiske mål. Der skal andre midler til, og her kommer strukturændringer helt sikkert på dagsordenen. I den forbindelse er der ingen tvivl om, at vi blandt meget andet bliver nødt til at se på det specialiserede socialområde, hvor udgifterne synes at vokse uhæmmet.
Et par enkelte strukturændringer er allerede besluttet her i årets første kvartal. Dels er det besluttet at outsource lønadministrationen til KMD, hvilket skal give en årlig besparelse på ca. 700.000,- kr., dels er det besluttet at reducere antallet af indsatsledere i Beredskabet fra 4 til 2, hvilket skal give en årlig besparelse på ca. 500.000,- kr.. Ingen af disse beslutninger er populære, men når/hvis alternativet er nedskæringer i ældreomsorgen og/eller på børneområdet, er der for mig ingen tvivl om, at jeg af to onder har været med til at vælge det mindste. Der er ikke tvivl om, at heller ingen af de yderligere valg, vi kommer til at stå overfor, vil være populære.
 
Den bedragerisag, der for nylig fandt sted i forbindelse med udbetaling af begravelseshjælp, er i alle henseender tragisk. Den beslutning (læs: Udtalelse), som Økonomiudvalget traf i den forbindelse er rimelig skarp og efter min opfattelse ikke til at tage fejl af. Det kan derfor undre, at borgmesteren efterfølgende havde så travlt med at ”bagatellisere” den. Den skal naturligvis tages for pålydende og skal i øvrigt ses på baggrund af de seneste års revisionsbemærkninger, der klart påpeger fejl og manglende ledelsestilsyn. Dette sættes yderligere i relief af den seneste revisionsrapport, der er modtaget efter den famøse bedragerisag. Det må og skal der rettes op på, og Borgerlisten vil forfølge sagen sammen med andre, der har samme holdning.
 
Lykkeligvis er der også andet end mørke skyer over Syddjurs Kommune. En række lokalplaner der enten er eller snart kommer i offentlig høring skal være med til at skabe udvikling i de lokalsamfund, som de omfatter. Jeg vil den forbindelse især henlede opmærksomheden på lokalplanen om byfornyelse i Kolind bymidte og om ny dagligvarebutik ved Kærvej i Thorsager. Sidstnævnte skal blandt andet ses i forhold til Thorsager Rundkirke.
Jeg kan kun opfordre borgerne i de to byer til at engagere sig i debatten om disse lokalplanforslag og at indsende deres bemærkninger og forslag hertil.
Andre lokalplanforslag, der er på vej til offentlighedsfase omhandler blandt andet et erhvervsområde i Knebel og et erhvervsområde i Mesballe. Også disse lokalplanforslag kan jeg kun opfordre til at vise fornøden bevågenhed.
Hvis der er forhold, som borgerne i forbindelse med disse eller andre lokalplaner ønsker at fremhæve eller advare imod, er man til enhver tid velkommen til at kontakte mig. Det er borgerne i de berørte lokalsamfund, der har det fornødne lokalkendskab, og hvis meninger og holdninger det derfor er vigtigt at kende.
 
Jeg vil gerne udtrykke min respekt for Hornslet Distriktsråd, der har påpeget de alvorlige følgevirkninger, der vil komme, hvis politiets planer om at lukke politifunktionen i Hornslet bliver en realitet. Jeg har derfor bedt borgmesteren om at sætte spørgsmålet på dagsordenen i Økonomiudvalget. Det kan kun være i kommunens interesse, at der fortsat er politibemanding i Hornslet, gerne i form af etablering af en egentlig nærpolitistation. En henvendelse fra Kommunen til politidirektøren herom må derfor være en ganske naturlig ting.
 
I det hele taget har vi stort behov for, at de lokale distriktsråd, borgerforeninger og andre med interesse for deres lokalsamfund giver udtryk for, hvilke indvirkninger denne eller hin beslutning i Byrådet måtte have. Lokalsamfundenes og borgernes ve og vel ligger Borgerlisten meget på sinde.
 
Et emne, der har været genstand for megen debat, har været spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af de 3 skoler, som et flertal i Byrådet (udenom bl.a. Borgerlisten) besluttede at lukke, - samt placeringen af et fremtidigt specialklassecenter.
Borgerlisten var med til at sikre, at de tre nyoprettede friskoler kan leje sig ind i de nedlagte skoler, så de kan starte det nye skoleår i disse lokaliteter. Det skylder vi de lokalsamfund, hvis skoler, vi har lukket, og det skylder vi de entusiastiske borgere, der har arbejdet med at få friskolerne etableret.
Folkene bag friskolen i Feldballe er meget interesserede i at købe Feldballe skole. Samtidig er der i forvaltningen og Udvalget for Familie og Institutioner (og flere andre dele af Byrådet) stemning for at anvende netop Feldballe skole til et fremtidigt specialklassecenter.
Af samme årsag blev det ved byrådsmødet i marts vedtaget at bede forvaltningen have det nødvendige beslutningsmateriale om det fremtidige specialklassecenter – herunder med forskellige løsnings- og placeringsforslag - klar til behandling ved byrådsmødet i maj.
Det kan derfor undre, at Socialdemokraterne nu lancerer, at de går ind for at sælge alle 3 skoler og anvende provenuet til at bygge et nyt specialklassecenter for. Den tanke kan absolut være tiltalende, men at træffe sådanne beslutninger før det beslutningsmateriale, som man selv har været med til at bede forvaltningen udarbejde, er kendt, forekommer en anelse populistisk og ikke særlig seriøst.
Alt andet lige har vi trods alt pligt til at se på kommunens samlede økonomi, der ikke levner mange muligheder for ”udskejelser”.
Der skal ikke herske tvivl om, at Borgerlisten ser endog meget positivt på de tre friskoler, men at træffe beslutning på et ufuldstændigt grundlag og uden at kende konsekvenserne får man mig ikke til.
 
Inden længe kommer Byrådet også til at skulle tage stilling til, om den gamle maltfabrik i Ebeltoft skal rives ned. Det har ejeren anmodet om, og der har i hvert fald indtil nu været flertal for i PUK-udvalget.
Der skal ikke herske tvivl om, at Borgerlisten ikke kan medvirke til en nedrivning af Maltfabrikken. Maltfabrikken er omfattet af både Den Bevarende Lokalplan for midtbyen og af den specifikke lokalplan for selve Maltfabrikken. Begge lokalplaner indeholder tydeligt forbud mod nedrivning. Det var endda sådan, at da det gamle Ebeltoft-byråd skulle udarbejde den specifikke lokalplan for Maltfabrikken, blev spørgsmålet om en fredning af bygningskomplekset forelagt fredningsmyndighederne, der udtalte, at en fredning ikke ville være nødvendigt, da man fandt Maltfabrikken tilstrækkeligt sikret med Den Bevarende Lokalplan. Det vidste ejeren, da han købte ejendommen.
Maltfabrikken er et markant islæt i bybilledet og et værdifuldt kulturhistorisk minde om en af de første og største industrivirksomheder i Ebeltoft. Derfor bør den bevares. Jeg ser derimod med stor sympati på de planer, der har været om i en del af bygningen at indrette en restaurant med eget bryggeri. Det vil på meget fin måde skabe relationer til bygningens historie, og det vil kunne være med til at styrke livet i bymidten og have stor PR-værdi for byen.
Man kan kun beklage, at de oprindelige planer om at lade Kommunen medvirke ved at indrette bibliotek og aktivitets- eller medborgerhus i sidefløjen ikke blev til noget. Den eneste, der gik ind for det i afgørelsens time, var Borgerlisten.
I stedet valgte byrådsflertallet at bygge et nyt aktivitetshus på Festpladsen, og dermed har man forskertset mulighederne for den helt rigtige løsning.
 
Spørgsmålet om at få Biblioteket ind til byen har dog igen fået næring med Kommunens overtagelse af Politistationen. Et forslag, der lyder overordentligt tiltalende og som, udover at være med til at styrke livet i bymidten, også vil have den ”side-effekt”, at det vil frigøre arealer på Rådhuset, der vil kunne medvirke til at samle administrationen med større synergieffekter, bedre effektivitet og mindre spildtid til følge. 
 
Mange andre emner kunne tages op. Eksempelvis ekspeditionstider på bygge- og miljøtilladelser. Men da jeg er blevet bedt om begrænse mig til ca. en side, og nu er oppe på to, må det vente til næste nyhedsbrev. Kun kan jeg sige, at området har Borgerlistens (og andres) store bevågenhed. En hurtig og smidig sagsbehandling er alfa og omega for erhvervslivet især og udviklingen af kommunen generelt. Hvis der er nogen, der har konkrete problemer eller spørgsmål hertil, er man velkommen til at kontakte mig.
 
De kommende måneders arbejde bliver spændende og udfordrende. Budgetopfølgningerne skal følges tæt og de første tiltag mod budgetlægningen for 2011 tages.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net