Forhandlingerne om budget 2011 er afsluttet.

Forhandlingerne om budget 2011 er afsluttet, og der er indgået et bredt forlig, der omfatter alle Byrådets grupper med undtagelse af Dansk Folkeparti. - De har slet ikke deltaget i forhandlingerne og har dermed heller ikke bidraget med noget overhovedet.

Her er min ordførertale fra 2. behandling:


BORGERLISTEN
Syddjurs Kommune
 
 
 
BUDGET 2011
2-behandling – 14. oktober 2010
 
 
Jeg vil tillade mig – på borgernes vegne – at sige tak for budgettet.
Det er naturligvis store ord at tage i sin mund, at sige, at man takker på borgernes vegne, - og der er da uden tvivl også mange borgere, der ikke er enige med mig, når jeg siger det.
Ikke desto mindre er det – ud fra de tilkendegivelser, jeg har hørt – min opfattelse, at flertallet af borgerne er tilfredse.
Måske nok ikke med selve budgettet – tallene og de konsekvenser, det har for lokalsamfundet – men derimod med den konstruktive og positive vilje til at nå et fælles resultat, som alle, der er med i forliget, har udvist. Det er mit indtryk, at borgerne værdsætter det meget mere, end hvis de skulle have været vidner til forskellig, partipolitisk betinget taktisk ageren.
 
Selv om der ikke er nogen grund til at juble over selve budgettet, er der dog glædelige ting, set i forhold til det budgetforslag, der forelå ved 1-behandling.
 
Først og fremmest at besparelserne på skoleområdet og SFO-området er taget af bordet igen. Tilsvarende med besparelsen ved en evt. lukning af varmtvandsbassinet i Ebeltoft, at der genindføres natlys på fredage og lørdage samt at tallene vedr. kontanthjælpsområdet gør det realistisk at regne med en reduktion i udgifterne hertil på 1 mill. kr., - og endelig, at der nu skabes basis for at undersøge mulighederne for en udlicitering af driften af materielgårdene.
 
Borgmesteren har tidligere udtalt, at dette ikke er noget politisk budget, men derimod det muliges kunst, rent talmæssigt.
 
Det er jeg helt enig i.
 
Det er i budgetbemærkningerne, man skal finde de politiske målsætninger, som dette budget stikker ud.
Som forligspartner er Borgerlisten naturligvis enig i dem alle, men glæder os især over budgetbemærkningerne om Syddjurs Kommune som en erhvervsvenlig kommune og om effektivisering. – Vi finder det positivt, at Erhvervslivets repræsentanter skal inddrages for at opnå de tilsigtede mål på erhvervsområdet og at borgernes og medarbejdernes muligheder for at komme med forslag til effektivisering af den kommunale drift skal styrkes og videreudvikles.
 
 
 
Tilsvarende finder Borgerlisten budgetbemærkningerne om Vandrerhjemmet og Teatersalen i Rønde af stor værdi for lokalsamfundet. – Til det sidste åbner bemærkningen mulighed for en anden placering end den nuværende, - der skal dog ikke herske tvivl om, at i Borgerlistens optik hører teatersalen og Hotellet sammen.
 
Vi står stadig overfor store udfordringer i forhold til de kommende års budgetlægninger, men jeg tror på, at vi langsomt bevæger os i den rigtige retning, og at vi ved fortsat konstruktivt samarbejde kan videreudvikle Syddjurs Kommune til den gode bosætningskommune, som vi alle sammen så gerne vil have.
 
Jeg er enig i de faldne bemærkninger om evaluering af budgetprocessen. – Jeg har ved tidligere budgetvedtagelser givet udtryk for, at der var plads til forbedringer i processen, og det glæder mig, at der nu også er andre, der mener det.
 
Det er sagt ofte, at man ikke kan spare sig ud af en krise, - man skal udvikle sig ud af den. Det vil også nødvendiggøre et langt højere anlægsbudget i de kommende år, end det vi ser i dette budget. Men alt andet lige føler jeg, at vi er på ret kurs.
 
Det budgetforlig, der her er indgået, lover godt for samarbejdet i forhold til de udfordringer, vi står overfor, - og Borgerlisten giver hermed håndslag om fortsat at medvirke konstruktivt hertil, - til gavn for lokalsamfundet og borgerne.
 
Borgerlisten vedkender sig forliget og anbefaler forslaget vedtaget.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net