Henvendelse til Region Midtjylland vedr. udrykningslægen på Mols-Helgenæs samt Akutlægebilen
 
Borgerforeningen Mols/Distriktsråd Mols-Helgenæs henvendte sig i onsdags til mig i min egenskab af fungerende borgmester. - Årsagen hertil var, som det fremgår nedenstående, at man gerne så, at det tydeligere fremgik, at det er hele byrådet, der står bag høringssvaret om Regionens sygehusplan, - og ikke 'kun' Sundheds-, Ældre og Socialudvalget'.
Det har medført, at jeg har sendt følgende til regionsrådsformand Bent Hansen og Regionsrådsnæstformand Johannes Flensted Jensen :
 
'Til Region Midtjylland.
att, regionsrådsformand Bent Hansen
og
regionsrådsnæstformand Johannes Flensted
Jensen.
 
Kære Bent Hansen og Johannes Flensted Jensen.
 
Jeg skriver til Jer, fordi jeg i min egenskab af p.t. fungerende borgmester i Syddjurs Kommune har modtaget nedenstående henvendelse fra Borgerforeningen Mols/Distriktsråd Mols-Helgenæs. Borgerforeningen Mols/Distriktsråd Mols-Helgenæs og SOS-gruppen Mols-Helgenæs kæmper som bekendt for en bevarelse af en acceptabel og forsvarlig akut-lægehjælpsordning i området.
Som det fremgår af henvendelsen til mig føler man, at det ville have mere vægt, hvis høringssvaret fra Syddjurs Kommune var sendt fra borgmesteren/byrådet og ikke 'kun' fra Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget.
I den anledning skal jeg oplyse, at høringssvaret fra Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget har været forelagt byrådet den 26. juni, hvor dette blev taget til efterretning. Det er således et samlet byråd, der står bag høringssvaret og ønsket om opretholdelse af udrykningslægeordningen på Mols-Helgenæs, - og det samlede byråd ser med overordentlig stor bekymring på den forringelse af responstiderne for lægehjælp i store dele af hele Syddjurs Kommune, der vil blive en følge af en vedtagelse af Regionens oplæg til hospitalsplan i den foreliggende udgave. En responstid for redning af menneskeliv, der vil være væsentligt ringere end den responstid, vi fastsætter for redning af bygninger i tilfælde af brand !
Ved debatten i byrådssalen blev der iøvrigt også givet udtryk for, at høringssvaret burde have været afgivet på borgmesterplan og ikke 'kun' på udvalgsplan, - et synspunkt, som borgmester Vilfred Friborg Hansen da også gav udrtryk for enighed i.
 
I foråret 2003 påtænkte Sygehusudvalget i det daværende Århus Amt også en nedlæggelse af udrykningslægeordningen på Mols-Helgenæs.Daværende Ebeltoft Kommunes høringssvar gav anledning til, at Ebeltoft Kommunes daværende økonomiudvalg fik foretræde for Sygehusudvalget den 23. april 2003, hvor vi fremførte argumenterne for en bevarelse af udrykningslægeordningen, ligesom vi forud for mødet havde fremsendt vore synspunkter skriftligt. Dette blev efter mødet fulgt op med endnu et brev med supplerende bemærkninger og argumenter.
 
Vore saglige argumenter førte til, at Sundhedsudvalget ansvarsbevidst besluttede, at udrykningslægeordningen skulle opretholdes.
 
Sikkerheds-situationen er uændret siden 2003, - men vil blive væsentligt forringet ved en nedlæggelse af udrykningslæge-ordningen, ikke mindst hvis dette kombineres med en placering af akutlægebilen i Grenaa, som der lægges op til. Argumenterne for en opretholdelse af såvel udrykningslægeordningen på Mols-Helgenæs som en placering af akutlægebilen i Kolind i dagtimerne er også stadig de samme. (Hvis det måtte ønskes, kan kopi af det daværende Ebeltoft-økonomiudvalgs breve fra 2003 med de deri anførte argumenter eftersendes).
 
Jeg håber, at denne bekræftelse på, at det er et samlet Syddjurs Byråd, der står bag høringssvaret samt at de - stadig gældende - argumenter fra 2003 fra daværende Ebeltoft Kommunes Økonomiudvalg til daværende Århus Amts Sygehusudvalg må indgå med stor vægt i Regionsrådets videre vurderinger og endelige beslutning.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Brøgger
2. viceborgmester / p.t. fungerende borgmester '
 
 
Henvendelsen fra Borgerforeningen Mols/Distriktsråd Mols-Helgenæs lød således :
 
----- Original Message -----
From: Jørgen Ørgård
To: 'Jørgen Brøgger, (L)'
Cc: Jørgen Brøgger
Sent: Wednesday, July 23, 2008 5:31 PM
Subject: VS: Massiv opbakning
 
Da jeg har erfaret, at borgmester Vilfred Friborg er på ferie, og du i stedet varetager borgmesterens opgaver pt., genfremsendes hermed opfordringen til den ”fungerende borgmester” med håb om, at du vil reagere overfor den stærkt forringede situation for adskillige mennesker i Syddjurs kommune – Både Ebeltoft, Rønde og Thorsager vil foruden Mols og Helgenæs få stærkt forøgede responstider – langt ud over responstider, som er gældende i beredskabsvæsenet overfor brand o.l.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Jørgen Ørgård
 
Gl. Kirkevej 7
 
8420 Knebel
 
Tlf. 86 35 12 25 el. 40 28 99 18
 
joergen@oergaard.dk
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fra: Jørgen Ørgård [mailto:joergen@oergaard.dk]
Sendt: 20. juli 2008 21:04
Til: 'syddjurs@syddjurs.dk'
Emne: VS: Massiv opbakning
 
 
Kære Borgmester!
 
Hoslagt følger vores seneste henvendelse til Regionsrådet.
 
Vi kunne ønske, at Syddjurs kommune i forlængelse af sit oprindelige høringssvar fra oktober sidste år ville følge op med en indsigelse mod den udmøntning, som nu er ved at finde sted.
 
Regionsrådet har jo henvist sagen til særligt midlertidigt udvalg, og det gør man bestemt ikke, hvis over halvdelen af medlemmerne med det samme kunne have nikket ja til oplægget. Derfor er det efter vores bedste skøn meget opportunt, om borgmesteren nu benyttede den nye mulighed til over for det nedsatte udvalg at påpege den stærkt forringede præhospitale indsats for en væsentlig del af befolkningen i Syddjurs kommune.
 
Vi er vidende om, at der på udvalgsniveau i Syddjurs er reageret - og det er fint, men vi mener også, at sagen bør prioriteres højere end udvalgsniveau. Den kræver borgmester henvendelse, især da første høringssvar var på byrådsniveau.
 
En udvalgshenvendelse vil af nogle regionsmedlemmer kunne tolkes som om Syddjurs nu selv ikke synes, at sagen er så vigtig mere – og det er jo helt forkert, håber vi da!
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Jørgen Ørgård
 
Gl. Kirkevej 7
 
8420 Knebel
 
Tlf. 86 35 12 25 el. 40 28 99 18
 
joergen@oergaard.dk
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fra: Jørgen Ørgård [mailto:joergen@oergaard.dk]
Sendt: 20. juli 2008 20:29
Til: Bent Hansen
Emne: Massiv opbakning
 
 
 
Til Regionsrådsformand Bent Hansen
 
Se venligst vedlagte fil!
 
Må jeg tillade mig at forespørge, hvornår det vil være belejligt at møde frem med underskrifterne til dig efter sommerferien?
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Borgerforeningen Mols
 
Jørgen Ørgård, fmd.
 
tlf. 86 35 12 25 el. 40 28 99 18
 
joergen@oergaard.dk
 
www.borgerforeningen-mols.dk
 
www.molsportalen.dk
 
 
 
Vigtigt!!!
 
Indbetalingskortet til medlemskontingent postomdeles ikke mere.
 
Det er blevet for dyrt, så brug bankoverførsel til reg. nr. 3651 konto 3651030714
 
eller betal fra din pc. derhjemme.+73< +83708387 -
 
Husk navn og adresse. Se mere.
 
Kontingentet er 100 kr. pr. person!
 
Af samme grund vil vi gerne have din mailadresse her
 
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net