10-10-2009
SYDDJURS KOMMUNES BUDGET TIL 2. BEHANDLING
Ved byrådsmødet i aftes var kommunens budget til 2. behandling.
I min ordførertale sagde jeg :

BORGERLISTEN
i Syddjurs Kommune

Ordførertale
2-BEHANDLING AF BUDGET 2010
8. oktober 2009

Jeg kan ikke forestille mig, at Borgerlisten er alene om at synes, at det her foreliggende budget er godt, - ikke er godt nok.

At et samlet byråd – eller næsten samlet – står bag, er mere udtryk for nødvendighed og ansvarsfølelse, end for visioner for den fremtidige udvikling af Syddjurs Kommune.
Men selvfølgelig er det da trods alt positivt, at Byrådet i en så alvorlig situation, som den, vi er i, rykker sammen og står bag det, der både er nødvendigt og muligt.

Normalt er det jo i et budget og de dertil hørende budgetbemærkninger, at man ser byrådets visioner for udviklingen de kommende år, - udover i Kommuneplanen, selvsagt.
Vi har jo netop en kommuneplan i offentlig høring, men med de dystre, økonomiske fremtidsudsigter, dette budgetforslag indebærer, kan man ikke undgå at have sine betænkeligheder ved, hvordan det nu lige er, at vi skal kunne leve op til de mange fine og gode intentioner, som kommuneplanforslaget rummer.

Den skattestigning, som dette budget indeholder – oven i den skattestigning, som et flertal vedtog sidste år – er langt fra ønskværdig, - men bydende nødvendig, må vi indrømme.
Ikke mindst set i lyset af, at vi – formentlig allerede ved næste byrådsmøde – skal forholde os til de alvorlige budgetoverskridelser i indeværende år. For tredje år i træk i størrelsesordenen 70-100 mill. kr.. En overskridelse som vi fik at vide ville være imødegået ved byrådets vedtagelse af budgetgenopretningsplanen ved byrådets møde i maj. En vedtagelse, som Borgerlisten – som eneste gruppe – ikke stod bag. Alene, fordi vi ikke troede på det. Det viser sig jo nu, at vi fik ret.

I lighed kan man med god ret spørge, om vi så kan tro på det budget for 2010, som vi nu vedtager i aften. Er de budgettal, vi har fået forelagt i basisbudgettet valide ? – Vi tillader os at have vore tvivl, men må jo indtil videre tro på det.

Som jeg sagde ved 1-behandling, så er det jo rigtigt, at Syddjurs Kommune er hårdt ramt af en ulige udligningsreform. En ændret og mere retfærdig fordeling ville have givet os en bedre likviditet og soliditet.

Men det er jo ikke udligningsreformen, der er årsag til, at vi nu 3 år i træk har haft et ukontrolleret overforbrug i forhold til budgetterne, i størrelsesordenen 70-100 mill.
kr., - men det ville selvfølgelig have gjort det nemmere at betale dem.

Vi opgiver derfor ikke vores tidligere efterlysninger af, hvorfor vi har disse evindelige overskridelser.


I det foreliggende budget skal man faktisk nok så meget forholde sig til budgetbemærkningerne, end til talmaterialet.
Der er nogle vigtige elementer – også kaldet fokuspunkter. Først og fremmest den indledende og helt entydige: Budgettet skal overholdes !
Der står ikke noget om sanktionsmuligheder, hvis det ikke sker, - og det er selvfølgelig udfra en forudsætning om, at et sådant påbud efterkommes. Skulle disse forudsætninger vise sig ikke at holde stik, foreligger der en ny situation, som vi så må forholde os alvorligt og ansvarligt til.

Til den første ”bullit” – som det kaldes på nydansk – på side 1 i budgetaftalen havde vi stillet forslag om at nedsætte Økonomiudvalget som en taskforce til at arbejde med mulighederne for i dialog med ledelse, medarbejdere og brugere at undersøge mulighederne for at øge produktiviteten og rationalisere i de kommunale enheder.

Det faldt ikke i god jord hos alle, fordi man fandt, at det indebar en sammenblanding af politisk ledelse og administration. Og det gjorde det da også, men vi fremsatte det, fordi vi fandt det nødvendigt og som et signal om, at dette vigtige emne skal tages alvorligt.
Derfor er vi også meget glade for, at ØK efterfølgende besluttede, at Direktionens tiltag og resultater heraf skal forelægges kvartalsvis for ØK. – For som mange andre også tidligere har sagt, er det nødvendigt, at der lyttes seriøst til de, der ved, ”hvor skoen trykker”, og som på baggrund heraf har nogle gode forslag til forenklinger.

Af andre ting, vi finder positive, skal vi gentage opretholdelsen af madordningen i vore leve-bo-miljøer samt at et eventuelt provenue som følge af den ændrede skolestruktur skal forblive i skolevæsenet, - og ikke mindst, at skolerne under alle omstændigheder skal op på Undervisningsministeriets vejledende timetal.

Vigtigt er det også, at der nu bliver taget fat om den alvorlige udgiftsglidning fra normal- til specialområderne.

De forestående undersøgelser omkring en ændret struktur på juniorklub-området lyder spændende, og vi glæder os til at se, hvad PUK-afdelingen og –udvalget barsler med i den henséende.

Spændende perspektiver er der også i aftalen om at igangsætte en undersøgelse af fordele og økonomiske rationaler ved sammenflytning af Kommunens administrative funktioner i eksisterende, kommunale bygninger. Altså ikke i et nyt rådhus, - for lige at slå det fast med syvtommersøm.

Sidst men ikke mindst ser vi anlægsbudgettet på 78,6 mill. som det allermest positive i dette budget. Glædeligt er det selvfølgelig først og fremmest, at dette anlægsbudget ”her og nu” skaber nogle bedre fysiske rammer og på sigt kan være med til at skabe udvikling og være med til at skabe den gode bosætningskommune, som vi så gerne vil være.
Glædeligt er det da også – set i lyset af vor økonomiske situation – at Staten refunderer os for halvdelen af disse udgifter. Vi får så at sige disse anlægsprojekter til ”halv pris”.

Borgerlisten krydser fingre for, at budget 2010 må vise sig at holde bedre, end de tre foregående års budgetter, - og vi giver tilsagn om fortsat at arbejde positivt og konstruktivt for en genopretning af kommunens økonomi, - med hvad det så måtte indebære af nødvendigheder.

Hele debatten om budgette kan ses på kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk
 
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net