Den 26. september 2015 stillede jeg på vegne af Borgerlisten det vedstående dagsordensforslag vedr. administrationen af Den Bevarende Lokalplan for Ebeltoft Midtby, - set i forhold til det tiltagende bygningsforfald, butiksdød og renholdelse af byen.

Dagsordensforslaget var ledsaget af 3 bilag i form af fotoplancher.

Se bilag 1 (forfaldne bygninger) her.

Se bilag 2 (tomme butiks-/erhvervslokaler) her.

Se bilag 3 (renholdelse af byen) her.

 

26. september 2015

 
 
Herr borgmester
Claus Wistoft.
Rådhuset,
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft.
 
 
Kære borgmester.
 

Borgerlisten anmoder hermed venligst om at få nedenstående dagsordensforslag optaget på Økonomiudvalgets dagsorden ved først mulige lejlighed. – På forhånd tak !

 
Med venlig hilsen
Borgerlisten Syddjurs.
 
Jørgen Brøgger
 
 
Dagsordensforslag :
 
Ebeltoft midtby – administration af Den Bevarende Lokalplan m.m..
 
Resume:

Ved det sidste ØK-møde i december 2013 spurgte Borgerlistens daværende ØK-medlemmer, hvordan Den Bevarende Lokalplan for Ebeltoft midtby bliver administreret, - og hvilke muligheder, kommunen har for at pålægge husejere at vedligeholde deres huse i henhold til bestemmelserne i Den Bevarende Lokalplan. Det sidste skete med specifik henvisning til den gamle præstegård, Grønningen 13 A -17 (tidligere ”Missers Dukkemuseum”), der er nabo til kirken og som er i kraftigt forfald.
Direktøren svarede hertil, at der fra forvaltningens side intet blev foretaget for at sikre Den Bevarende Lokalplans bestemmelser overholdt, medens han ikke på stående fod kunne sige, hvilke muligheder for påbud, man havde, men det ville han finde ud af.
Efterfølgende blev der ved to ØK-møder i januar 2014 spurgt ind til muligheden for påbud, - men der kom aldrig noget svar.
Derfor ønsker Borgerlisten nu at tage sagen op med et egentligt dagsordensforslag, således at man kan få en gennemgående drøftelse af de problemer, der er indenfor Den Bevarende Lokalplans område.

-2-

Sagsfremstilling
Historik:

Den bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby blev endeligt vedtaget den 12. august 1998.
Forud herfor var gået et mere end 2 år langt udvalgsarbejde i et udvalg nedsat af Økonomiudvalget. Udvalget var sammensat af repræsentanter fra forvaltningen (kommunaldirektør og arkitekt – altså ingen politisk ”indblanding”) samt fra Muse- umsforeningen, Håndværkerforeningen, Handelsstandsforeningen, Turistforeningen og Erhvervsrådet Senere også Ebeltoft Beboer- og Bevaringsforening, der imidlertid havde en forholdsvis kort levetid.
Denne aktive deltagelse fra byens mest ”toneangivende” foreninger på dette felt (bevarelse af bygninger og det historiske bymiljø) skabte et meget stort ejerskab til den Bevarende Lokalplan blandt byens borgere, og allerede inden den endelige vedtagelse af lokalplanen havde dette sat sit tydelige præg på byen.
Dette var måske en af årsagerne til, at Ebeltoft to gange er kåret som Danmarks hyggeligste Handelsby. – Allerede før dette blev Ebeltoft i 1992 kåret til ”Årets by” af Jyllandspostens læsere.
 
Efter vedtagelsen af Den Bevarende Lokalplan fik en konkret medarbejder i Planafde- delingen/Teknisk Forvaltning til opgave at være ansvarlig i forhold til administrationen af Den Bevarende Lokalplan. Dette gjaldt såvel rådgivning til borgere/husejere, myn- dighedsbehandling og fysisk besigtigelse som udarbejdelse af sager til forelæggelse for udvalg m.m..
Der var stor tilfredshed hermed både kommunalt (byråd/ledelse) og blandt borgerne, og den store entusiasme for at skabe en smuk by fortsatte og udviklede sig.
 
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev denne konkrete stilling med ansvar for Den Bevarende Lokalplan nedlagt, - og siden er ligegyldigheden og bygningsforfaldet i byen taget til.
 
Det er baggrunden for, at Borgerlisten nu tager sagen op.
 
Bygningsforfald:
I henhold til lokalplanens formålsparagraf, stk. 1.1., har lokalplanen bl.a. til formål ”at sikre midtbyens historiske struktur samt styrke og fremme vedligeholdelse/ udvik- lingen af de bevarings-værdige bygninger og bymiljøer” (citat slut).
 
Med ”den gamle præstegård”, ejendommen Grønningen 13A-17 som det grelleste eksempel lader byens fremtræden meget tilbage at ønske i at leve op til dette for- mål.
”Den gamle præstegård” er nabo til kirken og endvidere arkitekt Hack Kampmanns fødehjem. Ejendommen må derfor siges i høj grad at være omfattet af lokanplanbe- stemmelserne, - også udover blot det at ligge indenfor lokalplanområdet.
 
Men også mange andre steder i byen breder forfaldet sig. – Vi vedlægger en fotose- rie herover, og vil i den forbindelse især pege på ejendommen Jernbanegade 13 og Hotel Ebeltoft (såvel facaden mod Adelgade som længen mod Jernbanegade) samt ikke mindst bagbygningen til Adelgade 51, der efter sigende skulle være byens æld- ste hus.

Nu skal man som bekendt ”ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus”, og for Borgerlisten føles det i den forbindelse beskæmmende, at to af byens mest centrale og allervigtigste bygninger i turistmæssig henseende – hjørneejendommen Torvet/Adelgade og Det Gamle Rådhus, der begge er kommunalt ejede ! – også er mangelfuldt vedligeholdte, og derfor heller ikke lever op til Den Bevarende Lokalplans formålsparagraf.

-3-

 

På begge ejendomme skaller sokkelpudsen af, hele soklen mangler tjære og bin- dingsværket ”skriger efter” tjære. Hertil skaller malingen på døre og vinduer af.
 
Det siger sig selv, at når kommunen som bygningsejer i den grad lader hånt om Den Bevarende Lokalplan, som man selv er myndighed for, så giver det nærmest ”alibi” til andre husejere til ikke at sikre god vedligeholdelse af deres bygninger.
Heldigvis er der stadig private husejere, der hæger om deres ejendomme og ved fin vedligeholdelse trods alt sikrer et ”nogenlunde” præg på byen som helhed.
 
Tomme butikker/erhvervslokaler:
Der er gennem den seneste halve snes år kommet flere og flere tomme butiks- og erhvervslokaler i byen.
Vi henviser til det medfølgende bilag 2.
 
Vel vidende, at det er betydeligt vanskeligere at gøre noget ved det, end ved det fysiske bygnings-forfald, mener vi alligevel, at problemet er en drøftelse værd i Økonomiudvalget.
Senest har Isenkramforretningen ”Kop & Kande” (Adelgade 51) og ”Ebeltoft Papir- handel” (Adelgade 25) stået tomme siden januar 2015. Efter sigende har ”blokering” fra pengeinstitutter/kreditforeninger været årsag til, at det har været umuligt at af- hænde disse.
Senest har ejendommen Jernbanegade 5 – stor bygning i 2½ etage – stået tom siden marts måned i år, efter at Nordea flyttede sin afdeling til Grenaa.
 
De manglende finansieringsmuligheder er naturligvis ikke noget specielt Ebeltoft-fænomen, men det gør dem jo ikke mere acceptable. – De mange tomme butiks- og erhvervslokaler øger indtrykket af en døende by og ydermere er de grobund for yder- ligere bygningsforfald.
 
Renholdelse af byen:
Udover bestemmelsen i formålsparagraffens stk. 1.1. om at sikre ”…….vedligeholdelsen af bygninger og bymiljøerbliver det mere specifikt i stk. 1.7. fastslået, at lokalplanen også har til formål ”at sikre bevarelse af de eksisterende gader, stræder, torve og stier, herunder fastlægge overordnede principper for bymiljø- forbedrende arbejder, såsom udskiftning af vejbelægning, trafikregulering samt re- gulering af byens inventar”. (citat slut).
 
Fedt Mikkels Gang er en offentlig gangsti fra Kollerup Sti til Adelgade. Ganske man- ge mennesker – turister såvel som fastboende – benytter dagligt Fedt Mikkels Gang, når de skal fra P-pladsen ved Erik Menveds Vej til Adelgade. Det er ikke noget kønt syn, der møder dem på denne spadseretur.
Hvis man ikke vidste bedre, kunne man næsten få det indtryk, at kommunen ved at undlade at renholde stien/gangen, var ved at prøve at omdanne den til ”grønt områ- de”. Ukrudt vokser uhæmmet, og det flyder med cigaretskodder m.v. – der bliver helt tydeligt ikke rengjort hver dag.
Hertil kommer graffitien på både den store gavl i skel mod stien og på den kommu- nale toiletbygning.
I øvrigt er toiletbygningen også dårligt vedligeholdt og kunne for den sags skyld også have været med på fotokavalkaden på bilag 1, - men vi nævner den her, fordi den er med at understrege det snavsende indtryk man får, når man færdes på Fedt Mikkels Gang.

-4-

 

Det må fastslås, at Fedt Mikkels Gang på ingen måder lever op til bestemmelserne i Den Bevarende Lokalplan om ”bymiljøer” samt ”gader, stræder, torve og stier” – og ej heller til acceptabel almindelig vedligeholdelses- og renholdelsesstand for offentlige arealer.
 
Efter vedtagelsen af Den Bevarende Lokalplan blev der fremstillet forskelligt by-inven- tar, tilpasset den bevaringsværdige bydel (affaldskurve, skilte, pullerter, belysning m.m.), - herunder som nævnt særlige affaldsstativer.
I slutningen af juni måned blev disse i den sydlige del af Adelgade taget ”hjem” til eftersyn og vedligeholdelse. 1-2 uger før turistsæsonen og efter en lang vinter ! – Det kan man kalde planlæg-ning – eller ?
Det har betydet, at der i den sydlige del af Adelgade hele sommeren kun var to affaldsstativer, - nemlig et ved P-pladsen ved Kollerup Sti og et ved Fedt Mikkels Gang’s udmunding i Adelgade. Begge ”gammel-dags” tråd-sækkestativer. De oprin- delige affaldsstativer kom først op kort før Regentbesøget.
 
Vi henviser til det medfølgende bilag 3.
 
Kommentar:
Ebeltoft besøges årligt af ca. 100.000 gæster dagligt i ”sæsonen”. Dem kan vi ikke være bekendt at byde velkommen med dårligt vedligeholdte, historiske bygninger, tomme butikker og mangelfuld renholdelse af byen.
Især den manglende vedligeholdelse af Det Gamle Rådhus samt den snavsede Fedt Mikkels Gang har været offentlige samtaleemner i afvigte sommer.
 
I stedet bør vi tilbage til at byde vore gæster velkommen til en smuk, smilende, ven- lig og velholdt by, - så de får lyst til både at komme igen og til at fortælle andre om, hvor dejligt og idyllisk her er. Det sker næppe nu.
Det gjorde vel ikke noget, hvis vi igen kunne blive kåret til ”Danmarks hyggeligste handelsby” ?
- eller ?
Hvad gør vi ? :
Ja, det var jo det, det hele startede med, da vi i december 2013 spurgte om, hvilke muligheder, vi har, - men som vi aldrig fik svar på.
 
I bestemmelserne om lokalplanens retsvirkninger står der i stk. 12.3: ”I henhold til Planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørel- sen af lokalplanen”.
 
Herudover bør Økonomiudvalget bede forvaltningen om en redegørelse over hvilke andre mulig-heder, vi har for at udstede påbud om overholdelse af lokalplanbestem- melserne.
 
Ja, og så kan kommunen jo dels ”gå foran som det gode eksempel” og sørge for ordentlig vedligeholdelse af egne bygninger, dels sørge for vedligeholdelse og renhol- delse af byen i øvrigt.

-5-

Vedr. tomme butikslokaler er vi helt klar over, at det er betydeligt vanskeligere.
 

Kunne man f.eks.forestille sig, at vi sammen med andre kommuner – via KL og Christiansborg – forsøgte at få lagt pres på finansieringsinstitutter for at ”tvinge” dem væk fra deres nuværende holdning om ikke at ville investere udenfor de store byer ?
Kunne man forestille sig, at vi lokalt holdt et møde med grundejerorganisationen og drøftede problemet, hvad det måske skyldes og hvad vi evt. kan gøre ved det ? – Er det huslejerne, der er for høje ? – Kan man måske få udlejerne til at indføje krav om helårsåbent, når de udlejer butikslokaler ? (vi ved godt, at kommunen ikke har mulig- hed herfor). – Kan kommunen hjælpe med noget lokalplanlægning eller dispensa- tioner ?
Vi ved, at emnet er vanskeligt, men vi mener samtidig, at det er for vigtigt til ikke at tage en seriøs drøftelse af det.
 
Indstilling
Borgerlisten foreslår konkret:
 
Vedr. bygningsbevaring:
·         at Økonomiudvalget beslutter at der dedikeres en bestemt medarbejder i Tek-
          nisk Forvaltning til at være ansvarlig for administrationen af Den Bevarende
          Lokalplan (rådgiv-ning, myndighedsbehandling, indskærpelse/kontrol/påbud,
          udarbejdelse af indstillinger til udvalget m.v.)
·         at det tidligere ”facadeudvalg” med deltagelse fra relevante foreninger, genop-
          rettes, - for derved at bidrage til at genskabe borgernes engagement om en
          smuk by med velbevarede huse.
·         at der iværksættes en ordentlig vedligeholdelse af de to kommunalt ejede
          ejendomme, Det Gamle Rådhus og hjørneejendommen Torvet/Adelgade. Det-
          te bør være afsluttet, inden vinteren yderligere forværrer skaderne.
·         at Økonomiudvalget/Byrådet beslutter at ekspropriere ”Den Gamle Præste-
          gård” med henblik på at få den bragt i ordentlig stand, - enten før eller (ting-
          lyst)  efter et salg.
Vedr. tomme butiks- og erhvervslokaler:
·         at Økonomiudvalget drøfter problemstillingerne med henblik på at søge en 
          bedring af den aktuelle situation.
·         at Økonomiudvalget inviterer grundejerorganisationen til en drøftelse af proble-
          matikken.
·         at Økonomiudvalget undersøger mulighederne for via KL og Christiansborg at
          lægge pres på finansieringsinstitutter for at få disse til også at investere uden-
          for de større byer.
Vedr. renholdelse m.v.:
·         at Økonomiudvalget drager omsorg for en omgående – og fortløbende – ren-
          holdelse/vedligeholdelse af Fedt Mikkels Gang.

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net