REFERAT AF ÅRSMØDE, AFHOLDT DEN 7. MAJ 2014 PÅ AARHUS LUFTHAVN, TIRSTRUP.
 
Inden selve årsmødet holdt direktør for Aarhus Lufthavn A/S, Peter Høgsbro, et meget spændende indlæg om den aktuelle situation for Lufthavnen. Lufthavnen er inde i en god gænge, men er hæmmet af den fortsatte uvished om lufthavnens fremtid, som den vedvarende debat om en evt. ny storlufthavn nærmere Aarhus. Han håber derfor, at lufthavnens hovedaktioner, Aarhus Byråd, hurtigt finder frem til en afklaring.
Efter Peter Høgsbros indlæg var der forskellige spørgemål, der alle besvaredes.
 
Efter indlægget gik man over til selve årsmødets dagsorden, - således :
 
Velkomst.
Formanden for koordinationsudvalget, Ole Brus Sørensen, bød velkommen og glædede sig over den gode deltagelse, - omen han også godt kunne have ønsket sig, at den var endnu større.
 
1        Beretning ved formanden for Koordinationsudvalget, Ole Brus Sørensen:
Formanden hæftede sig især ved kommunalvalget 2013, hvor resultatet for Borgerlistens vedkommende kunne betragtes som både glædeligt og ærgerligt. Glædeligt, fordi Borgerlisten stemmemæssigt gik markant frem, - men ærgerligt, fordi vi kun manglede 17 stemmer i at få 2 mandater i byrådet. I 3 stive klokketimer på valgaftenen havde fået at vide, at vi havde fået 2 mandater, men da de personlige stemmer blev optalt, blev det alligevel til, at vi kun fik et, og det gik til veteranen Jørgen Brøgger.
Ole takkede alle – kandidater og ”baglandsfolk” – for den indsats, de hver især have ydet i valgkampen og især takkede han spidskandidaten Hardy Vinter for hans indsats ved de mange vælgermøder, hvor han havde repræsenteret Borgerlisten.
Formanden takkede også Borgerlistens byrådsmedlem Tommy Bøgehøj for god assistance ved fremstilling af diverse kampagnemateriale til valgkampen.
Der var enkelte spørgsmål til formanden, der alle besvaredes, ligesom der fra flere sider var ros forn indsatsen under valgkampe, - og ærgrelse over de manglende 17 stemmer.
2        Orientering fra byrådsgruppen :
Dette punkt på dagsordenen udgik, da byrådsmedlem Jøårgen Brøgger var fraværende på grund af sygdom.
3        Fremlæggelse af revideret regnskab :
Kassereren, Christian Brøgger fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt med akklamation.
4        Valg af 4 medlemmer til Koordinationsudvalget:
På valg var: Margit Røgind, Axel Hempel Andersen, Gustav Bielefeldt Schou og Hardy Vinter.
       Margit Røgind genvalgtes, medens de 3 øvrige ikke ønskede genvalg. – I deres sted valgtes
      Christian Gøtche, Steen E. Rahbek og Kjersti Færch.
5        Valg af suppleant til Koordinationsudvalget :
6         Pladsen var vakant. – Valgt blev Jens Erik Pedersen.
7         Valg af revisor
8         På valg var: Mogens Noes, der genvalgtes.
9        Eventuelt :
Forskellige spørgsmål blev rejst og drøftet. Der var enighed om, at Borgerlisten p.t. ”står stærkt”, at vi skal søge større kontakt til de enkelte lokalsamfund via distriktsrådene, og at vi har et godt afsæt til næste kommunalvalg. Et afsæt, der skal udnyttes, så vi til den tid får flere mandater.
Formanden takkede til slut for en god aften, for en god dialog og for alles engagement omkring Borgerlisten

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net