10.-10.-2013:

  


BORGER L ISTEN
Syddjurs Kommune

 
Ordførertale,
2. behandling, budget 2014
 
Ved vedtagelsen af det her foreliggende budgetforlig har vi uden tvivl det tilfælles med byrådets øvrige grupper, at der er noget, vi er mere glade for og noget, vi er mindre glade for. Jeg tror også, at vi alle sammen er glade for, at vi alle er med i forliget, - det er nok noget nær den bedste gave, vis kan sende med videre til det nye byråd.
 
Allerede ved budgetseminaret i august måned afviste vi forslag til besparelser, som vi kunne se, ville medføre øgede udgifter på andre områder samt besparelsesforslag, der var politisk totalt uspiselige.
Det drejede sig f.eks. om forslaget om at flytte Molsskolens overbygning til Ebeltoft, lukke juniorklubber, nedskæringer på misbrugsområdet og indførelse af 3-ugers rengøring for vore pensionister. – Forslag, som alle byrådets grupper var imod, så det skal vi naturligvis ikke tage patent på. Men når jeg alligevel nævner det, er det fordi vi som politikere fremadrettet bør træde mere i karakter og sige til vores forvaltninger, at de skal lade være med at komme med slags oplæg til nedskæringer, som de på forhånd godt ved, ikke har nogen gang på jorden. – Det skal de lade være med, fordi det sender nogle dårlige signaler og er i direkte modstrid med det image af Syddjurs Kommune som en attraktiv bosætningskommune, som vi alle sammen gerne vil skabe.
 
I de videre forhandlinger om det budget, vi vedtager om lidt, har vi på samme måde sagt fra til besparelser, som vi kunne se, ville medføre øgede udgifter på andre områder. Det gælder f.eks. den reduktion på 750.000,- i det statslige tilskud til Sundhedsområdet, der var indeholdt i 1. behandlingsforslaget, - og som på vores foranledning nu er tilbageført, hvilket vi selvsagt er godt tilfredse med.
 
Vi har ligeledes modsat os en forøgelse af den besparelse på 2,5 mill. på special-undervisningsområdet, der var indeholdt i 1. behandlingsforslaget.
Vi kan stadig være betænkelige ved denne reduktion, men har tillid til forvaltningens forsikring om, at alle hjemtagelser vil bero på en konkret, individuel vurdering, - at de tilbud, der skal tilbydes herhjemme skal være mindst lige så fagligt gode og forsvarlige, som de tilbud, de pgl. elever får nu, - og at INGEN, der ikke er i stand til at klare en hjemtagning, vil blive hjemtaget. Det vil vi naturligvis følge meget tæt.
 
Når det så er sagt, skal det også siges, at Syddjurs netop på dette område ligger meget højt i forhold til sammenlignelige kommuner, - og derfor vil det være ansvarsløst ikke at forholde sig til det.
 

Vi glæder os over den udvidede indsats overfor børn af misbrugsramte familier samt over, at det med en budgetbemærkning fastslås, at Café Kolind skal bevares og videreudvikles.
 
Allerede ved budgetseminaret i august stillede vi os skeptiske overfor den nævnte besparelsesmulighed ved lukning af Mørke Bibliotek, og vi spurgte konkret ind til, hvordan det kunne være billigere at betjene Mørke-borgerne med bogbus. Det har vi fået forklaringen på. – Vi forstår godt Mørke-borgernes bekymringer i den forbindelse, og det er derfor også på vort initiativ, at vi har fået budgetbemærkningen med om, at de fysiske lokaliteter stadig står til rådighed for de aktiviteter, Mørke-borgerne hidtil har anvendt biblioteket til. Det synes vi, er en vigtig oplysning til Mørke-borgerne. – Det er alene udlånet af voksenbøger, der overgår til bogbusbetjening, - som led i en samlet ny biblioteks-struktur med ubemandede selvbetjeningsmuligheder på hovedbibliotekerne.
 
Vi ser med tilfredshed på, at landbrugs- og miljøområdet tilføres øgede ressourcer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden, - samt at der skal være fortsat fokus på kommunens erhvervsservice til gavn for virksomhederne men så sandelig også til højnelse af det image, vi har på dette område.
 
Vi glæder os over, at et anlægsbudget på næsten 90 mill. kr. kan og skal være med til at skabe udvikling og serviceforbedringer, hvilket bliver til glæde og gavn for vore borgere, og som også gerne skulle være med til at give os ry som en attraktiv bosætningskommune.
Det gælder investeringerne på skole- og daginstitutionsområdet, det gælder Hotellet i Rønde, det gælder bibliotek og borgerhus i Kolind, det gælder landsbypuljen og puljen til idrætsanlæg, og det gælder det konkrete tilskud til en kunstgræs-bane i Rønde.
 
Det gælder også investeringerne på ældreområdet, hvor vi især glæder os over, at Søhusparken nu færdiggøres i 2014, at der bliver bedre badeværelsesfaciliteter på Marie Magdalene og at der etableres varmtvandsbassin på Vesterled i Tirstrup.
 
At flere af disse anlæg også giver mulighed for effektiviseringer og rationaler er en god og vigtig ”tillægsgevinst”. Det er ikke mindst tilfældet for Rådhus-sammenlægningerne, den nye biblioteks-struktur og investeringerne i velfærdsteknologi.
 
Alt i alt er dette et budget, som vi, Syddjurs Kommune og borgerne kan være tilfredse med, forudsætningerne taget i betragtning.
 
 
 
 
 Der er nu et år frem til næste års budgetforhandlinger til at drøfte, hvordan vi kan skabe udvikling og ikke afvikling. En opgave, som det nye byråd ansvarsfuldt på tage på sig. For kun ved at skabe udvikling kan Syddjurs Kommune komme ud af den økonomiske situation, vi sidder i.
Hvis vi fortsat skal finde besparelser i størrelsesordenen 50-80 mill. kr. hvert år, bliver det afvikling, - demotiverende og afskrækkende for tilflyttere. Vi må og skal have vendt bøtten.
 
Vi vil gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt i forhandlingerne om at nå et samlet, fælles budget. Borgerlisten vedstår os forliget og stemmer for budgettet.

 

Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 36 25 38. e-mail: jb@joergen-broegger.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net